AB Sürecinin En Uyumsuz Alanı: Sosyal Haklar - Aziz Çelik (Pdf, 337kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/a_celik4.pdf

Türkiye İlaç Ekonomisi Ve İlaç Harcamaları: 1998-2003 Dönemi Değerlendirmesi - Araş. Gör. Mehmet TOP, Araş. Gör. Menderes TARCAN (Word, 654kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/top_tarcan.doc

Türkiye'de 1980 Sonrası Merkez Bankası Politikaları - Birol ERKAN (Word, 175 kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/b_erkan.doc

Türkiye'de Paradan Sıfır Atılması Ve Yeni Türk Lirasına Geçiş Çalışmaları - Birol ERKAN (Word, 145 kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/b_erkan2.doc

Türkiye'de Teknoloji Çabalarına İlişkin Bir Değerlendirme: Türkiye'de Patent Aktivitesi - Yrd.Doç.Dr. MURAT KARAÖZ, Yrd.Doç.Dr. MESUT ALBENİ (Pdf, 253 kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/karaoz_albeni.pdf

Geleceğin İşletmesini Kurma: Örgütsel Mimari Ve Enformasyon Teknolojisinin Rolü - Chris SAUER & Leslie WILLCOCKS (Çev: Hüseyin YILMAZ) (Word 220 kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/h_yilmaz17.doc

Su Ürünleri Sektörü Türk Ekonomisinin Neresinde - Kadir Doğan (Pdf, 110 kb)
Çevre Hukukunda Mülki İdare Amirinin Yetki ve Sorumlulukları - Hüseyin Başol Güleç (Word, 319 kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/k_dogan.pdf

Köylere Hizmet Götürme Birliklerinin Hizmet Kalitelerini Artırmada Mülki İdare Amirlerinin Liderlik Fonksiyonlarının Analizi - Hüseyin Başol Güleç (Word, 380 kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/hbg.doc

İşletmelerde Yenilik Politikası Ve Malatya'da Tekstil Sektöründe Uygulaması - Hüseyin Başol Güleç (Word, 238 kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/hbg3.doc

Bilgi Topluluklarında Öğrenme: Teknoloji Ve İçerik Yönetimi Michael Barett, Sam Cappleman, Gamila Shoib, Geoff Walsham (Çev: Hüseyin Yılmaz) (Word, 164kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/h_yilmaz18.doc

Yolsuzlukların Doğrudan Yabancı Yatırımlar (DYY) Üzerindeki Etkileri - Dr. Selim Başar (Word, 159 kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/s_basar.doc

Turizm Uydu Hesapları - Öğr. Gör. Dr. Gökalp N. SELÇUK, Arş. Gör. Dr. Selim BAŞAR (Word, 142kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/s_basar2.doc

Devletin Yapısını Ve Faaliyet Sonuçlarını Bilme Hakkı - Hayrullah Keleş (Word, 165kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/h_keles.doc

Riske Maruz Değer (Value at Risk) ve Uç Değerler Yaklaşımı: Teorisi ve Uygulaması Vügar SELİMOV
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/v_selimov.doc

Çok Uluslu Şirketlerin Kollektif İlişkilere Bakışı Ve Sendikaların Stratejik Yaklaşımları - Yard. Doç.Dr. Ayhan Gençler, Yard.Doç.Dr. Adil Oğuzhan (PDF, 1.4mb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/a_gencler4.pdf

AB'ne Uyum Sürecinde Türkiye'de Ve AB Ülkelerinde Risk Sermayesi: Risk Sermayesinin Gelişiminin Önündeki Engeller Ve Çözüm Önerileri - Arş. Gör. H. Aydın OKUYAN, Arş. Gör. M. M. Tuncer ÇALIŞKAN (Word, 937kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/okuyan_caliskan.doc

Türkiye'de İmalat Sanayiinde Emek İle Sermaye Arasında Bölüşüm Sorunu - Yüksel Akkaya (Word, 1mb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/y_akkaya4.DOC

Emet Belediyesinde Muhasebe Bilgilerinin Finansal Analiz Teknikleri İçinde Yer Alan Eğilim Yüzdeleri Yöntemi İle Bilgi Amaçlı Olarak Kullanılması - Ali Haydar GÜNGÖRMÜŞ (Word, 142kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/Gungormus.doc

Eş-Bütünleşme Ve Nedensellik Testleri Altında İkiz Açıklar Hipotezi: Türkiye Uygulaması - Arş.Gör. Fatih YUCEL, Arş.Gör.Ahmet Yılmaz ATA (PDF, 222kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/f_yucel.doc

Direct Marketing Secrets Of Dell Computers: " Building Great Customer Experiences" - Hasan Kursad Devecioglu (Word, 363kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/devecioglu.doc

Kamu Yönetiminde Toplam Kalite Yönetimi Ve Uygulanabilirliği - Orçun Zennun Şule (PDF, 398kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/o_sule.pdf

Üniversitelerin Yerel Ekonomik Faaliyet Hacmine Katkıları: Nevşehir Örneği - Araş. Gör. Can Tansel TUĞCU (Word, 122kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/t_tugcu.doc

Çevre Ekonomisine Teorik Bir Yaklaşım: Sürdürülebilirlik Kavramının Üretim Fonksiyonuna Dahil Edilebilirliği - Araş. Gör. Can Tansel TUĞCU (Word, 109kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/t_tugcu3.doc

Kriz Yönetimi Üzerine Bir Araştırma - Yard.Doç.Dr. Tuncer ASUNAKUTLU, Araş.Gör. Barış SAFRAN, Araş. Gör. Elif KAPLAN (PDF, 353kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/asunakutlu.pdf

Comparison Of Competitive Policies And Applications Between Sweden And Turkey - Mehmet KARA, Emine AYDIN (Word, 130 Kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/kara_aydin.doc

Araştırma Geliştirme (Ar-Ge) Giderlerinde Eski Ve Yeni Teşvik Sistemi - Altar Ömer ARPACI (Word, 37kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/arpaci.rtf

An Analysis Of Consumer Behaviour In The Turkish Domestic Tourism Market - Yrd Doc Dr Erdogan Koc (PDF, 218kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/e_koc.pdf

Avrupa Birliği'nin Genişleme Perspektifinde Türkiye'nin Yeri - Prof. Dr. S. Rıdvan KARLUK, Yard. Doç. Dr. Özgür TONUS (Word, 276kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/karluk_tonus.doc

Entelektüel Sermayenin Ölçülmesinde Muhasebe Bilgi Sisteminin KatkısıDoç. Dr. Durmuş Acar, Öğr. Gör. Hüseyin Dalğar (word, 254kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/d_acar.rtf

Değişim Sürecinde Üretim Sistemlerinde Ortaya Çıkan Yeni Global Boyutlar Ve Finansal Etkileri
Yrd.Doç. Dr. Ali ELEREN Yrd.Doç. Dr. Çetin BEKTAŞ Yrd.Doç. Dr. Yılmaz AKYÜZ (Word, 141kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/akyuz.doc

Bilgi Toplumuna Geçiş Sürecinde Bilginin Artan Ekonomik Değeri Ve İşletmeler Üzerindeki Etkileri - Öğr.Gör.Dr. Yılmaz AKYÜZ Yrd.Doç.Dr.A.Şahin GÖRMÜŞ Yrd.Doç.Dr.Çetin BEKTAŞ (Word, 109kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/akyuz2.doc

Uşak Sanayisi İçin İki Önemli Konu: Rekabet Gücünü Geliştirici Faaliyetlerin Organizasyonu, Yeni Yatırım Alanları Ve Tarihi Bir Fırsat - Yrd. Doç. Dr Yılmaz AKYÜZ (Word, 30kb )
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/akyuz3.doc

Yerel Kalkınmada Müteşebbisin Önemi Ve Uşak Girişimcisinin Genel Özellikleri - Yılmaz AKYÜZ (Word, 131kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/akyuz4.doc

Global Gelişmeler Perspektifinde Uşak Deri Sanayinin Finansal Sorunları Ve Çözüm Önerileri - Yrd. Doç. Dr. YILMAZ AKYÜZ, Yrd. Doç. Dr. ÇETİN BEKTAŞ (Word, 181kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/akyuz5.doc

Düşen Enflasyon Ve 01 Ocak 2004 Tarihinden İtibaren Geçerli Olan CE Kalite Standardı Uygulamasının Uşak Sanayisi İçin Önemi
Yrd. Doç. Dr Yılmaz AKYÜZ (Word, 32kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/akyuz6.doc

Organizasyonların Yeni Zenginliği - Etkin Zaman Yönetimi - Yılmaz AKYÜZ (Word, 36kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/akyuz7.doc

1923-1940 Dönemi Ve 1929 Buhranı'nın Etkileri - Burcu Uğur (Word, 97kb)
Anonim Şirketlerde Kar Dağıtım Politikaları Ve Uygulaması - Hüseyin Selimler (Word, 280kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/b_ugur.doc

T.C.M.B. Bilançosu Ve Analitik Bilanço - Hüseyin SELİMLER (Word, 197kb)
Benchmarkingte Bilgiye Ulaşmada Ahlak Sorunu Gültekin Yıldız, Kadir Ardıç (Word, 138kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/h_selimler2.doc

Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi - Gültekin Yıldız, Kadir Ardıç (PDF, 230kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/ardic2.pdf

İşletmelerde Köklü Değişim Aracı Olarak Değişim Mühendisliği Kadir Ardıç (Word, 163kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/ardic3.doc

Japon İşletmecilik Uygulamaları Türk İşletme Yönetimine Bir Model Olabilir Mi? Kadir Ardıç (Word, 100kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/ardic4.doc

Kamu Ve Vakıf Üniversitelerindeki Akademik Personelin İş Tatmin Düzeyinin Karşılaştırılması Yrd.Doç.Dr. Kadir ARDIÇ, Dr. Türker BAŞ (Word, 549kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/ardic5.doc

Kamu Yönetiminde Sürekli Gelişme Aracı Olarak Toplam Kalite Yönetimi Ve Uygulama Aşamaları - Kadir Ardıç, Türker Baş (Word, 44kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/ardic6.doc

Reklamlarda Vurgulanan Ürün Ve Hizmet Kalite Boyutlarının Belirlenmesi Ve Bir Uygulama - Dr.Kadir ARDIÇ, Aliye GÜLER (Word 106kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/ardic7.doc

Sağlık Sektöründe Hizmet Kalitesinin (Müşteri Tatmininin) Ölçülmesi Kadir Ardıç, Türker Baş (Word, 232kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/ardic8.doc

The Impact of the Age on the Job Satisfaction of Turkish Academicians - Kadir Ardıç, Türker Baş (PDF, 142kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/ardic9.pdf

Toplam Kalitede Liderlik Adımları Ve Liderlik Biçimleri Dr. Kadir ARDIÇ (Word, 88kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/ardic10.doc

Verimlilik İçin İş Disiplini Ve Etkin Disiplin Sisteminin Kurulması Kadir Ardıç, Türker Baş (Word, 114kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/ardic11.doc

Yüksek Öğretimde İş Tatmini ve Tatminsizliği - Kadir Ardıç, Türker Baş (PDF, 335kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/ardic12.pdf

Türkiye'de İhracat Projeksiyonu Arş. Gör. Burcu Gediz, Arş. Gör. M. Hakan Yalçınkaya
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/gediz.doc

Turk Bankacılık Sektörünün Yeniden Yapılandırılması Ve Çözüm Önerileri Arş. Gör. Burcu Gediz (Word, 202kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/gediz2.doc

Türkiye'de İstihdam - İşsizlik Ve Çözüm Önerileri : Esneklik Yaklaşımı Arş. Grv. Burcu GEDİZ, Arş. Grv. M. Hakan YALÇINKAYA (Word, 189)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/gediz3.doc

Nasıl Bir Bütçe Politikası? Arş. Gör. Burcu Gediz, Arş. Gör. M. Hakan Yalçınkaya (Word, 559kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/gediz4.doc

İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Geçerli Ve Haklı Nedenle Feshinde 4857 Sayılı İş Yasası Hükümlerinin 158 Sayılı Ilo Sözleşmesi Ve Fransız Mevzuatı Çerçevesinde Değerlendirilmesi Damla Ömür Tantekin (Word, 284 kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/d_tantekin.doc

Türkiye'de Enflasyon - Enflasyon Belirsizliği İlişkisi ve Enflasyon Hedeflemesinin Enflasyon Belirsizliğini Azaltmadaki Rolü - Haydar Akyazı, Seyfettin Artan (PDF, 294kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/s_artan1.pdf

Türkiye'de Enflasyon-Ekonomik Büyüme İlişkisi Metin Berber, Seyfettin Artan (PDF, 253kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/s_artan2.pdf

Yıllara Yaygın İnşaat Taahhüt Ve Onarım İşlerinde 7/A Seçeneğinin İşleyişi Ve Bir Tespit - Ali Haydar Güngörmüş, Mesut ATASEVER (Word, 51kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/ah_gungormus.doc

Turkey and European Union Relations: Concept of Customs Union - Kamil SERTOGLU, İlhan OZTURK (Word, 250kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/sertoglu_ozturk.doc

Yeni İş Yasasının Anlamı Aziz Çelik (Word, 270kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/a_celik3.doc

Sürdürülebilir Kalkınmanın Sağlanmasında Çevre Korumanın ve Ekonomik Kalkınmanın Karşıtlığı ve Birlikteliği - Fatih Yücel (PDF, 346kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/f_yucel2.pdf

Privatization versus Debt Stock: A Preliminary Analysis on Turkey - Yard. Doç. Dr. Yeşim Kuştepeli, Yard. Doç. Dr. Yaprak Gülcan (Word, 98kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv...peli_gulcan.doc

Dijital Ekonomide İş Modelinin Yeniden Şekillendirilmesi - Chung -Shing Lee, Nicholas S. Vonortas (Çev: Hüseyin Yılmaz) (Word, 123kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/h_yilmaz12.doc

Gelişmekte Olan Ülkeler Ve Türkiye Açısından Kadın Eğitiminin Ekonomik Ve Sosyal Boyutu Üzerine Bir Değerlendirme - Yrd.Doç.Dr. İbrahim Güran YUMUŞAK (Word, 242kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/igy3.doc

Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşmaları ve Türkiye Uygulaması - Şerafettin KALAYCIOĞLU (Word, 125kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/s_kalay.doc

Türkiye'de İktisat Politikalarının Gelişimi (1923-2003) - Yrd. Doç. Dr. Nadir Eroğlu (Word, 122kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/n_eroglu.doc

Global Bilgi Yönetimi Stratejileri - Kevin Desouza and Roberto Evaristo (Çev: Hüseyin Yılmaz) (Word, 77kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/h_yilmaz13.doc

Ticari Olmayan Akademik Amaçlı İnternet Bilgi Kaynakları, Önemi ve Bazı Örnekler Yrd. Doc. Dr. Goksel ARMAGAN (PDF, 151kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/g_armagan.pdf

Otistik İktisat Keith Rankin - (Çev: İÜ Sosyal Bilimler Kulübü) (Word, 39kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/sbk.doc

Tedavi Gören Bir İktisatçının İtirafları Jim Stanford (Çev: İÜ Sosyal Bilimler Kulübü) (Word, 55kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/sbk2.doc

Global Elektronik Ticaret Aktivitesi Üzerine Yapısal Etkiler - M. Lynne Markus, Christina Soh (Çev: Hüseyin Yılmaz) (Word, 108kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/h_yilmaz14.doc

Türkiye'nin Borç Gelişimi Sorunlar-Öneriler - Prof. Dr. Muhammet Akdiş (Word, 627kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/m_akdis2.doc

E-İş Modelinin Oluşturulmasına Yönelik Olarak Bir E-İş Modeli Ontolojisi - Alexander Osterwalder, Yves Pigneur (Çev: Hüseyin Yılmaz) (Word 161kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/h_yilmaz15.doc

TL'den Sıfır Atılması Ve İktisadi Açıdan Değerlendirilmesi - Mehmet CANPOLAT (Word, 82kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/m_canpolat.doc

İş Hukukunda Telafi Çalışması Fatih Sarıtaşoğlu (Word, 91kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/f_saritas.doc

Elektronik Ticaretin Yeni Aracıları Philip Anderson And Erin Anderson (Çev: Hüseyin Yılmaz) (Word, 132kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/h_yilmaz16.doc

Avrupa Birliği Sürecinde Kamu Hastanelerinde Değişim Dinamiği Uzm. Hasan Hüseyin YILDIRIM (PDF, 426kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/hhy.pdf

Sağlıkta Dönüşüm Programı: Sağlık Hizmetleri Finansmanı Açısından Bir Sorgulama Hasan Hüseyin YILDIRIM (PDF, 357kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/hhy2.pdf

Kayıtdışı Ekonomi Tahmini Yöntem Önerisi: Türkiye Örneği Vuslat Us (PDF, 646kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/v_us.PDF

Küreselleşen Dünyada Vergi Politikası: Vergi Politikasında Dönüşüm Ve Küresel Sorunlar Araş. Gör. Savaş Çevik (PDF, 312kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/s_cevik2.pdf

İşsizlik Sigortası Kanunu Versus Speenhamland'ın Yoksullar Kanunu Yüksel Akkaya (Word, 53kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/y_akkaya.doc

İşsizlik : Kapitalizmin hem vebası, hem panzehiri Yüksel Akkaya (Word, 69kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/y_akkaya2.doc

Milliyetçi Hareket Partisi Ve Sendikacılık Yüksel Akkaya (Word, 231kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/y_akkaya3.rtf

Sosyal Güvenlik Versus "Demokratik Uzlaşma Yüksel Akkaya (Word, 40kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/y_akkaya5.doc

"Küreselleşme", Sendikasızlaştırma Ve Yoksullaştırma Yüksel Akkaya (Word, 287kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/y_akkaya6.doc

İş Yasası Mı, Panoptikon Hapishane Talimatnamesi Mi? Yüksel Akkaya (Word, 94 kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/y_akkaya7.doc

Türkiye'de Sendikacılık Ve Siyaset Yüksel Akkaya (Word, 154kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/y_akkaya8.doc

Kayıtdışı İstihdamın Finansal Ve Vergisel Boyutu Ercan ALPTÜRK (Word, 53kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/alpturk3.doc

Reklamın Finansal Ve Vergisel Boyutu Ercan ALPTÜRK (Word, 40kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/alpturk4.doc

Vergi Mevzuatı Kapsamında Suç Delilleri Hakkında Değerlendirmeler Ercan ALPTÜRK (Word, 38kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/alpturk5.doc

Elektronik Ticaretin Omurgası İnternet Hukukunda Hangi Aşamadayız? Ercan ALPTÜRK (Word, 52kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/alpturk6.doc

Avrupa Birliği Anayasal Antlaşma Taslağı Üzerine Değerlendirmeler Yrd. Doç. Dr. Özgür Tonus, Dr. Sanem Baykal (Word, 178kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/tonus_baykal.doc

Gerçeğe Dönüş Tony Lawson (Çev: Gökmen Tarık Acar) (Word, 36kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/g_acar6.doc

Sendikasyon Kredilerinde Vergi Ali Tuğlu (Word, 53kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/a_tuglu.doc

Enflasyon Hedeflemesi Stratejisine Geçiş Bağlamında TC Merkez Bankası Bağımsızlığının Fonksiyonelliği - Dr. Bayram Çolakoğlu (Word, 124kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/b_colakoglu.doc

4857 Sayılı İş Kanunu Çerçevesinde Kısmi (Part Time) Çalışma - Can Şafak (PDF, 230kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/c_safak.pdf

Otonominin Hastane Yönetim Politikalarına Getirdikleri - Mehmet Top, Ömer Gider (PDF, 362kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/top_gider.pdf

Kamu Yönetimi Reformu Kapsamında "Kamu Yönetimi Temel Kanunu" Tasarısının Değerlendirilmesi - Yılmaz Arslan (Word, 138kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/y_arslan.doc

Türk Rekabet Politikası Ve Rekabet Politikasından Beklentiler - Şaban ESEN (Word, 105kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/s_esen.doc

Yeni Ekonomi'nin Toplumsal, Ekonomik Ve Teknolojik Boyutları - Yrd. Doç. Dr. H. Naci BAYRAÇ (Word, 163kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/n_bayrac.doc

Sivil Toplum Kuruluşlarında Gelişmeye Giden Yolda Bir Alternatif: Benchmarking - Yılmaz YAMAN (Word, 92kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/y_yaman.doc

Dünyada ve Türkiye'de Özelleştirme: Genel Bir Değerlendirme - Ayhan Sarısu (Word, 238kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/a_sarisu.doc

İçerden Öğrenenlerin Ticareti ve İş Ahlâkı - Ayhan Sarısu (Word, 34kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/a_sarisu2.doc

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve Mevduatta Devlet Güvencesi - Ayhan Sarısu (Word, 46kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/a_sarisu3.doc

Şirket Performans Yönetimi: Yeni Çevrede Karlılık Ve Büyümenin Yönetimi - Jurgen DAUM (Çev: Hüseyin YILMAZ) (Word, 94kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/h_yilmaz7.doc

Sanal Organizasyonlarda Kalite Yönetimi - Hüseyin YILMAZ (Word, 144kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/h_yilmaz9.doc

Sanal Organizasyonlar Ve Stratejik İş Birliği Modeli Olarak Sanal Ağ Organizasyonu Hüseyin YILMAZ (Word, 137kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/h_yilmaz9.doc

İşletmelerde Sanal Takım Modeli Ve İşletmelere Sağladığı Yararlar Hüseyin YILMAZ (Word, 102kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/h_yilmaz10.doc

Global İşletme Yönetiminin Yeni Stratejik Boyutu: Uluslar Ötesi İşletme Yönetimi Hüseyin YILMAZ (Word, 134kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/h_yilmaz11.doc

Tasarım Kavramı Ve Hak Sahibi - Av. Dr. Cahit SULUK (Word, 38kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/c_suluk.doc

Tasarımların Uluslar Arası Başvurusu, Tescili Ve Korunması - Av. Dr. Cahit SULUK (Word, 61kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/c_suluk2.doc

Avrupa Topluluğu Hukukunda Tasarımların Korunması Av. Dr. Cahit SULUK (Word, 54kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/c_suluk3.doc

Avrupa Birliği Ve Türk Hukukunda Tescilli Tasarımların Hükümsüzlüğü (İptali) Davası - Av. Dr. Cahit SULUK (Word, 61kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/c_suluk4.doc

Enflasyon Hedeflemesi Ve Türkiye'de Uygulanabilirliği - Murat Kaykusuz (Word, 108kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/m_kaykusuz3.doc

TCDD Ankara Hastanesi'nde Maliyet-Performans Analizi: 1996 Yılı Verilerine Dayalı Bir Uygulama - Arş. Gör. Uz. Mehmet TOP, Arş. Gör. Uz. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Word, 392kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/top_yildirim.doc

Türkiye'de Mali Şeffaflığı Sağlamaya Yönelik Bir Uygulama: Analitik Bütçe Sınıflandırması - Serkan Cura (Word, 116kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/s_cura.doc

Bölgesel Gelişme Politikalarında Yaşanan Değişim: Yeni Bölgeselleşme Paradigması Ve Uygulamaları - Rasim Akpınar (Word, 112kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/r_akpinar.doc

Kamu Denetiminin Yeniden Yapılandırılması Maliye Bakanlığı Kontrolörleri Dernekleri (Word, 103 kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/kamudenetimi.doc

Bankacılık Sektöründe Sermaye Karlılık İlişkisi : Türk Bankacılık Sistemi Üzerine Bir İnceleme Dr.Gökhan Karabulut (Word, 133kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/g_karabulut.doc

Financial Intermediation And Economic Growth: A CGE Model For Turkey Dr. Gökhan KARABULUT, Dündar Murat DEMİRÖZ (Word, 242kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv...lut_demiroz.doc

Decomposition of Bank Risks Under International Overborrowing: The Case Of Turkey Dr. Gökhan KARABULUT, Dündar Murat DEMİRÖZ (PDF, 485kb)
Türkiye'de İktisadi Planlama: DPT'ye ihtiyaç Var Mı? Doç Dr. Alkan Soyak (PDF, 141kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv...ut_demiroz2.pdf

Nobel İktisat Ödülleri Üzerine Bir Yorum Doç Dr. Alkan Soyak (PDF, 302kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/a_soyak2.pdf

Küreselleşme Sürecinde IMF Politikalarının Sonuçları: Azerbaycan Deneyimi Alkan Soyak, Zenfira Nesirova (PDF, 275 kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/soyak_nesirova.pdf

Kalkınma Yaklaşımları Bağlamında Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşlarının (NGO'ların) Kısa Tarihi Üzerine Bir Değerlendirme Dr.Esra Yüksel Acı (Word, 34kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/e_aci.doc

Elektronik Ticaret, Elektronik İmza Ve Hukuk Av. H.Galip Küçüközyiğit (Word, 136kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/g_kucukozyigit2.doc

Krizin İşletmelerin Yönetsel Ve Örgütsel Yapısı Üzerindeki Olumsuz Etkileri Ve Kayseri Sanayi İşletmelerinde Yapılan Bir Araştırma Yrd. Doç. Dr. Mahmut Özdevecioğlu (Word, 168kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/m_ozdevecioglu.doc

Reel Faizler Ve MBRKGE: Güven Olgusu'nun Sorgusu Atilla Çifter (Word, 360kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/a_cifter.doc

Japonya'da Yerel Yönetimler Doç.Dr. Ahmet ULUSOY, Arş.Gör. Tarık VURAL (Word, 230kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/ulusoy_vural.doc

Kentleşmenin Sosyo Ekonomik Etkileri Doç.Dr. Ahmet ULUSOY, Arş.Gör. Tarık VURAL (Word, 133kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/ulusoy_vural3.doc

Birleşik Krallık'ta (İngiltere Ve Galler) Mahalli İdarelerin Görevleri Ve Mali Yapıları Doç.Dr. Ahmet ULUSOY, Arş.Gör. Tarık VURAL (Word, 165kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/ulusoy_vural2.doc

1990'lı Yıllarda İstihdam Sorunu ve Sabit Sermaye Yatırımları Yrd. Doç. Dr. Sara ONUR (Word, 331kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/s_onur.doc

Merdiveni Tekmelemek: Kapitalizmin İktisadi ve Entelektüel Tarihi Neoliberal Kapitalizmi Haklı Çıkartmak İçin Nasıl Yeniden Yazıldı? Ha-Joon Chang (Çev: Gökmen Tarık Acar) (Word, 47kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/g_acar5.doc

Are Wages Really Important? A Study Of The Determinants Turkey-EU Trade - Yrd.Doç.Dr. Levent Kösekahyaoğlu (Word, 297kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/l_kosekahyaoglu.doc

An Analysis Of The Similarity Between Exports Of Turkey And The EU12 Yrd.Doç.Dr. Levent Kösekahyaoğlu (Word, 45kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv...ekahyaoglu2.doc

Does Trade Liberalisation Matter? An Analysıs Of Intra-Industry Trade For Turkey And The EU Yrd.Doç.Dr. Levent Kösekahyaoğlu (Word, 134 kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv...ekahyaoglu3.doc

Avrupa Birliği'nde İstihdam Stratejileri: İngiltere "New Deal" Örneği Beyza Sümer (Word, 154kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/b_sumer.doc

Yerli Bilgi (Indigenous Knowledge) Beyza Sümer (Word, 112kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/b_sumer2.doc

Karaparanın Aklanması Suçu Ve Hukukumuzda Düzenlenmesi H.Galip Küçüközyiğit (Word, 97kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/g_kucukozyigit.doc

Bilişim Teknolojileriyle Değişen İş Ortamında Ortaya Çıkan Yeni Bir Meslek: Sanal Sekreterlik- Sanal Asistanlık Öğr. Gör. Ferah ONAT (Word, 89kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/f_onat.doc

İşletmelerde Bilgi Teknolojisi -Yönetici İlişkisi Ve 21.Yüzyılda İşletme Yöneticilerinin Özellikleri Hüseyin Yılmaz (Word, 105kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/h_yilmaz4.DOC

İşletme Yönetiminde Takım Yaklaşımı Ve Avantajları Hüseyin Yılmaz (Word, 83kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/h_yilmaz5.DOC

İşletmelerde İnternet Organizasyon İlişkisi Ve Sanal Örgütlenmeye Yönelik Bir Model Önerisi Hüseyin Yılmaz (Word, 89kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/h_yilmaz6.doc

Turizm İşletmelerinde İşçilik Maliyetlerinin Kontrolü Öğr. Gör. Emine YILDIZ (Word, 91kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/e_yildiz.doc

Tarihsel Koşullar Açısından Neoklasik İktisadın Ortaya Çıkış Süreci - Gökmen Tarık Acar (Word, 111kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/g_acar4.doc[/B]

Su Ürünleri Pazarlamasında Toplam Kalite Yönetimi - Kadir Doğan
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/k_dogan2.pdf

Su Ürünleri Sektörünün, Tarım Sektörü İçindeki Yeri Ve Önemi - Kadir Doğan
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/k_dogan3.pdf

Ülkemizin Akvakültür Potansiyeli Ve Pazar Durumu - Kadir Doğan
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/k_dogan4.pdf

İstanbul Balık Hali (Türkiye) Ve Halde Pazarlanan Su Ürünleri - Metin Timur, Kadir Doğan
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/k_dogan5.pdf

Türkiye'de Bankacılık Sektörü: Tarihsel Gelişim, Temel Sorunlar, Mali Riskler Ve Yeniden Yapılandırma - Yard. Doç. Dr. Oğuz YILDIRIM
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/o_yildirim.doc

Türk Bankacılık Sektörünün Temel Sorunları Ve Sektörde Yaşanan Mali Riskler - Dr. Oğuz YILDIRIM
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/o_yildirim4.doc

Türk Bankacılık Sektöründe Yeniden Yapılandırma Ve Düzenlemelerin Türkiye Ekonomisine Etkileri - Dr. Oğuz YILDIRIM
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/o_yildirim5.doc

Türk Bankacılık Sektöründe Yaşanan Finansal Krizler (1980-2002): (Nedenleri, Sonuçları Ve Ekonomik Etkileri) - Dr. Oğuz YILDIRIM
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/o_yildirim6.doc

Kura Dayalı İstikrar Politikası Çerçevesinde Enflasyonu Düşürme Programı Ve Türkiye Ekonomisinde Yeni İstikrar Arayışları - Dr. Oğuz YILDIRIM
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/o_yildirim3.doc

Döviz Kurları Çerçevesinde Satınalma Gücü Paritesinin Zaman Serisi Analizi Ve Türkiye Ekonomisi Uygulaması - Dr. Oğuz YILDIRIM
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/o_yildirim2.doc

Türkiye'de Parasal Programlama Ve Enflasyon Hedeflemesi - Dr. Oğuz YILDIRIM
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/o_yildirim7.doc

Monetary Programmıng In Turkey After 1990's - Dr. Oğuz YILDIRIM
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/o_yildirim8.doc

Kültürel Farklılıklardan Kaynaklanan Çatışmalara Yönelik Bir Araştırma (Marmaris Turizm Sektörü Örneği) - Tuncer Asunakutlu, Barış Safran
http://www.ceterisparibus.net/arsiv...utlu-safran.pdf

Bilginin Pazarlanmasında Ahlaki Sorumluluk - Yrd.Doç.Dr. Ömer Torlak
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/o_torlak.doc

İmalatçı İşletmelerde Pazarlama Problemleri Ve Alternatif Pazarlama Stratejileri - Yrd.Doç.Dr. Ömer Torlak
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/o_torlak2.doc

İnternette Pazarlamada Fiyatlandırma Stratejileri: Kavramsal Bir Çalışma - Doç. Dr. Ömer Torlak
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/o_torlak3.doc

Gelişen Yönetim Yaklaşımlarının Satış Yönetimi Açısından Değerlendirilmesi - Yrd. Doç. Dr. Ömer Torlak
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/o_torlak4.doc

Bavul Ticaretinin Geçmişi Ve Geleceği Üzerine Bir Analiz - Afşin Şahin
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/a_sahin.doc

Işletmelerde Rapor Hazırlama Ve Rapor Yazımı - Prof. Dr. Hüner Şencan
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/h_sencan.pdf

İşletmelerden Veri Toplama Teknikleri - Prof. Dr. Hüner Şencan
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/h_sencan2.pdf

İşletme Yönetimi Ve Kültür - Araş.Gör. Ersin Kavi
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/e_kavi.doc

Lider Mi Yönetici Mi? - Hüseyin Çırpan
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/h_cirpan.pdf

Bilgi İşçilerini Şirkette Tutmanın Bir Yolu - Öğrenme Ortamı Hüseyin Çırpan
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/h_cirpan2.pdf

Oyun Teorisi Ve Tarımda Uygulanması - Osman Orkan Özer
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/o_ozer.pdf

Uluslararası Para Reformu Tartışmaları: Üretim Sistemi Düzelmeden Mümkün Mü? - Yrd.Doç.Dr. Mehmet Şişman
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/m_sisman.doc

Türkiye'de İhracat Projeksiyonu - Arş. Gör. Burcu Gediz, Arş. Gör. M. Hakan Yalçınkaya
http://www.ceterisparibus.net/arsiv..._yalcinkaya.doc

Kısa Vadeli Sermaye Hareketlerinin Vergilendirilmesi - "Tobın Vergisi" - A.Ufuk Yıldız
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/u_yildiz2.pdf

Enflasyon Hedeflemesinin Kavramsal Çerçevesi Ve Diğer Para Politikası Hedeflemelerine Göre Değerlendirilmesi - A.Ufuk Yıldız
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/u_yildiz.pdf

Kırsal Kalkınmada Analitik Hiyerarşi Süreci (Ahs) Yönteminin Kullanımı - Tülay Cengiz, Hayran Çelem
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/cengiz_celem.doc

Kavramsal Düzeyde Etkinlik, Etkililik Ve Verimlilik Olgularına Bir Bakış - Elmas Yaldız
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/e_yaldiz.doc

Avrupa Birliği'nin Sosyal Boyutu ve Türkiye'nin Uyumu - Bölüm1Aziz Çelik
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/a_celik2a.pdf

Avrupa Birliği'nin Sosyal Boyutu ve Türkiye'nin Uyumu - Bölüm2 Aziz Çelik
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/a_celik2b.pdf

Tarihsel Koşullar Açısından Neoklasik İktisadın Ortaya Çıkış Süreci - Gökmen Tarık Acar (Word, 111kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/g_acar4.doc

Kadın Eğitiminin Ekonomik Analizi - Yrd.Doç.Dr. İbrahim Güran YUMUŞAK (Word, 187kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/igy2.doc

İş Sağlığı Ve İş Güvenliği Alanında Mevzuatımızda Bulunan Düzenlemelerden Doğan Yükümlülükler - Yrd. Doç. Dr. Ayhan GENÇLER (Word, 145kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/a_gencler2.doc

Yabancı Kaçak İşçilik Gerçeği Ve Türkiye Örneği - Yrd. Doç. Dr. Ayhan GENÇLER (Word, 176kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/a_gencler3.doc

Uluslararası Finansal Bütünleşme ve Ekonomik Büyüme - Hali J. Edison, Ross Levine, Luca Ricci, Torsten Slok (Çev: Erdal Akdeve) (Word, 262kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/e_akdeve2.doc

İhracatçı Birlikleri - Erdal Akdeve (Word, 168kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/e_akdeve.doc

Wind Energy and Technological Diffusion Process in Turkey - Selcuk KARAATA, Umut EKMEKCI (Word, 178kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/karaata.doc

Türkiye'de Bilişim Sektörünün Gelişimine Yönelik Bir Not - Selçuk Karaata (Word, 48kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/karaata2.doc

Avrupa Birliği'nin Vergileme Yetkisi Üzerine Bir Not - Frans Vanistendael (Çev: Savaş Çevik) (PDF, 258kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/s_cevik.pdf

İşletmelerde Takım Çalışması Yoluyla Motivasyon - Hüseyin YILMAZ
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/h_yilmaz.htm

Yönetimde Sıfır Hiyerarşi Anlayışının genel Stratejileri ve Avantajları - Hüseyin YILMAZ
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/h_yilmaz2.htm

Bilgi Çağı Sonrası Liderlik modeli Olarak Entelektüel Liderlik - Hüseyin YILMAZ
İnternet Ve Etkin Devlet - Ercan Alptürk (Word, 49kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/h_yilmaz3.htm

Offshore Hesaplarının Finansal Vergisel Boyutu ile Ortaya Çıkan Sorunların Değerlendirmesi - Ercan Alptürk (Word, 47kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/alpturk.doc

İşletme Verimliliğini Geliştirme ve Küresel Rekabet Önceliklerinden Hayal Mühendisliği - Gürcan Papatya (Word, 95kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/g_papatya.doc

Türkiye'nin Turizm Merkezlerinde Ekoturizm Yaklaşımları - Sibel AKPINAR (Word, 138kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/s_akpinar.doc

Avrupa Birliği'nin Ortak Tarım Politikalarına Küresel Bir Eleştiri - Kaan Benli
Erken Dönem Osmanlı İktisadiyatı (1299-1453) - Arş. Gör. Yakup Akkuş (Word, 106kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/k_benli.htm

Egemen İktisat Görüşünün Son Dönemdeki Eleştirisi: Post Otistik İktisat Hareketi - Gökmen Tarık Acar (PDF, 312kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/g_acar.pdf

İktisat Tarihinde Klasik Öncesi Döneme Genel Bir Bakış: Merkantilist ve Fizyokrat Dönemler - Gökmen Tarık Acar (PDF, 204kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/g_acar3.pdf

Yarışmacı Piyasalar - Gökmen Tarık Acar (Word, 160kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/g_acar2.doc

Merkez Bankası Bağımsızlığı - Marta Castello-Branco, Mark Swisburne (Çev: Hüseyin Şen) (PDF, 152kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/h_sen11.pdf

Kıta Çini: Asya Ejderinin Sancıları - Arş. Gör. Fatih Yücel (Word, 52kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/f_yucel.doc

Different Arguments for and against the Role and Impact of Foreign Investment on the Development Potentials of Developing Countries: An Overview - Hüseyin Şen (PDF, 100kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/h_sen12.pdf

Mali Açık Nasıl Ölçülür? - Hüseyin Şen (PDF, 216kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/h_sen13.pdf

Avrupa Birliği'ne Üyelik Sürecinde Türkiye'deki Tur Operatörleri ve Seyahat Acentaları - Çiğdem Yalçın (Word, 144kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/c_yalcin.doc

Impact of Privatization on R&D Activities: The Case of Turkish Telecommunications Industry Hacer K. Ansal, Alkan Soyak (Pdf, 40kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/ansal_soyak.pdf

Gelir Dağılımı - Beşeri Sermaye İlişkisi ve Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme İbrahim Güran YUMUŞAK Mahmut BİLEN (Word, 186kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/igy_bilen.doc

Ekonomık Tasarruf Tedbırlerı Kapsamında İlaç Sektöründe "Tane Ile İlaç Satışı" Uygulaması Ve Pıyasaya Alternatıf İlaç Sunuşu Bahri Şahin (Word, 77kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/b_sahin.doc

Nufus Artış Hızının Düşürülmesi İktisadi Kalkınmayı Artırır Mı? Dr. İbrahim Güran YUMUŞAK Abdurrahman KAR (Word, 63kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/igy_kar.doc

İş güvencesi: İşçinin feshe karşı korunması ve 4773 sayılı yasa Aziz Çelik (Word, 285 kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/a_celik.doc

The Impact of the IMF-Supported Stabilisation Programmes on Inflation in Developing Countries: The Experience of Turkey in Last Decade - Hüseyin Şen
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/h_sen.pdf

The Implications of the Asian Economic Crisis for The Poor: The Case Study of Thailand and South Korea - Ketut Gunawan, Hüseyin Şen, Marcos Garcia
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/h_sen2.pdf

Fiyat İstikrarının Sağlanması - Stanley Fischer (Çev: Hüseyin Şen)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/h_sen3.pdf

Enflasyonu Önlemede Döviz Kuru Rejimleri - Peter J. Quirk (Çev: Hüseyin Şen)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/h_sen4.pdf

Globalleşme ve Vergilemedeki Mali Boşluklar - Vito Tanzi (Çev: Hüseyin Şen)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/h_sen5.pdf

Major Environmental Hazards in LCDs and Economic Policy Solutions - Hüseyin Şen
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/h_sen6.pdf

Frieburg Hukuk-Ekonomi Okulu ve Ekonomik Anayasa Yaklaşımı - Viktor J. Vanberg (Çev: Hüseyin Şen)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/h_sen7.pdf

The IMF and World Bank Approaches to Macroeconomic Management in Developing Countries -Hüseyin Şen
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/h_sen8.pdf

Social Accounting Matrix (SAM) and It's Implications For Macroeconomic Planning - Hüseyin Şen
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/h_sen9.pdf

The IMF Supported Macroeconomic Stabilisation Programmes in Turkey: A Looking Through the 1980's - Hüseyin Şen
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/h_sen10.pdf

Maliyet Enflasyonu Ve Türkiye'de Maliyet Enflasyonunun Nedenleri - Murat Kaykusuz
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/m_kaykusuz2.doc

Fizyokratlar ve Tek Vergi Sistemi Murat Kaykusuz (Word, 106 kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/m_kaykusuz.doc

Gelişmekte Olan Ülkelerde Vergi Reformu Javad Khalilzadeh-Shirazi & Anwar Shah (Çev: Ersan Öz) (Word, 72 kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/e_oz1.doc

Globalleşme Nedir? (Çev: Ersan Öz) (Word, 61 kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/e_oz2.doc

ABD Vergi Sistemi Ersan Öz, Tekin Akdemir (Word, 255 kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/oz_akdemir.doc

İktisadı Tartışmak: Cambridge Üniversitesi Öğrencilerinden Bir Teklif (Çev: Uğur Kol)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/cambridge.htm

Bor Araştırması - Mülkiye İktisadi Araştırmalar Topluluğu (Word, 677 kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/borarastirmasi.doc

İktisatta Alçakgönüllülük - André Orléan (Çev: Gökmen Tarık Acar)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/a_orlean.htm

Post Otistik İktisat - Ronnie Morrison (Çev: Gökmen Tarık Acar)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/r_morrison.htm

The Economical and social aspects of highly-skilled human capital activity in global economy- Ayhan Gençler (Word, 59 kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/a_gencler.rtf

Türkiye'nin Dış Dünya İle Rekabetini Etkileyen Faktörler ve Sanayi Üretim Endeksi Tahmini - Murat Büke
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/m_buke.htm

Elektronik ticaretin gelişmekte olan ülkelere etkileri ve Türkiye üzerine bir değerlendirme - İbrahim Güran Yumuşak (Word, 220 kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/igy.doc

Kalkınmışlık göstergesi olarak beşeri kalkınma indeksi ve Türkiye üzerine bir değerlendirme - İbrahim Güran Yumuşak, Yusuf Tuna (Word, 207 kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/igy_tuna.doc

Beşeri kalkınma indeksi ve Türkiye analizi - Yusuf Tuna, İbrahim Güran Yumuşak (Word, 177 kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/igy_tuna2.doc

Küreselleşmenin Finansal Piyasalar Üzerindeki Etkileri ve Türkiye: Finansal Krizler- Beklentiler - Doç.Dr.Muhammet AKDİŞ
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/m_akdis.htm

The Role Of Education in Economic Development: A Theoretical Perspective - İlhan Öztürk
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/i_ozturk.htm

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Bilançosu, Para Politikalarının ve Kriz Göstergelerinin Merkez Bankası Bilançolarından İzlenmesi; 2000 Yılı Para Politikası - Alper Dayı (Word, 245 kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/a_dayi.doc

Bağımsızlığının Onuncu Yılında Azerbaycan Ekonomisi ve Türkiye İle Ekonomik İlişkileri - Sinan OĞAN (PDF, 273 kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/s_ogan.pdf

Bir Elimizde Fosil Yakıt, Bir Elimizde Ayna, Umurumuzda Mı Dünya Veya Biyokütle İle Enerjisi? - Doç. Dr. Ergin Duygu (Word, 98 kb)
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/e_duygu.doc

Post Otistik İktisat Hareketine Katkı - İÜ İktisat Fakültesi Öğrencilerinin Yayınladığı Bildiri
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/karincalar.htm

Bülent Güloğlu, A. Ender Altunoğlu(2002), “Finansal Serbestleşme Politikaları ve Finansal Krizler : Latin Amerika, Meksika, Asya ve Türkiye Krizleri”, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, No:27, Ekim 2002.
http://www.econturk.org/Turkiyeekonomisi/Finvekriz1.pdf


TBB(2002), “Türkiye Ekonomisi ve Türk Bankacılık Sistemi”, Bankacılar Dergisi, Sayı:43, 2003.
http://www.tbb.org.tr/turkce/dergi/dergi43/Ekonomi.doc


Ertan Oktay ve Alptekin Güney (2002). “Türkiye’de KOBİ’lerin Finansman Sorunu”, 21. Yüzyılda KOBİ’ler : Sorunlar, Fırsatlar ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, 3-4 Ocak 2002, Gazi-Mağusa, Kıbrıs.
http://www.emu.edu.tr/smeconf/turkcepdf/ertan_oktay.pdf


Ali Sayılır, (2002). “Uluslararası Ortak Girişimlerde Bilgi ve Beceri Edinme: Türkiye’deki Sanayi İşletmeleri Örneği”, Uludağ Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt:21, Sayı:2, s.161-195.
http://kutuphane.uludag.edu.tr/PDF/...21(2)/Mak-8.pdf


Bayram Çolakoğlu (2002). “ Enflasyon Hedeflemesi Stratejisine Geçiş Bağlamında TC Merkez Bankası Bağımsızlığının Fonksiyonelliği”, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (4), 2002/2, s.17-31.
http://www.econturk.org/Turkiyeekon...nflasyonhed.doc


Tuba Ayan Yakıcı ve Fikret Çankaya (2002). “Türk Bankacılık Sisteminin Ölçek Ekonomileri Açsından Değerlendirilmesi”, Bankacılar Dergisi, Sayı:43, Aralık 2002, s.33.
http://www.tbb.org.tr/turkce/dergi/pdf/43.pdf


Birdoğan Baki ve Ekrem Cengiz, (2002). “Toplam Kalite Çevre Yönetimi, Uludağ Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt:21, Sayı:1, s.153-175.
http://kutuphane.uludag.edu.tr/PDF/...2-21(1)/M-9.pdf


Şevki Özbilen, (2002). “Kriz ve Bütçe Açıkları”, Finans Dünyası Dergisi, Sayı:152, Ağustos, 2002.
http://www.econturk.org/Turkiyeekonomisi/kriz.doc


Erkut Düzakın ve Selma Sevinç, (2002). “Kurum Kaynak Planlaması”, Uludağ Üniversitesi , İİBF Dergisi, Cilt:21, Sayı:1, s.189-218.
http://kutuphane.uludag.edu.tr/PDF/...-21(1)/M-11.pdf


Ayşe Şahin ve Hulusi Demir (2002). “Elektronik Ticaret ve Elektronik Pazarlamanın KOBİ’lere Sağlayabileceği Avantajlar”, 21. Yüzyılda KOBİ’ler: Sorunlar, Fırsatlar ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, 3-4 Ocak 2002, Gazi-Mağusa, Kıbrıs.
http://www.emu.edu.tr/smeconf/turkcepdf/bildiri_17.pdf


Melek Acar Boyacıoğlu (2002). “Operasyonel Risk ve Yönetimi”, Bankacılar Dergisi, Sayı:43, 2002.
http://www.tbb.org.tr/turkce/dergi/dergi43/Melek.doc


Cemal Erdoğdu (2002). “Elektronik Finans: Ekonomik ve Diğer Faktörler”, Bankacılar Dergisi, Sayı:43, 2002.
http://www.tbb.org.tr/turkce/dergi/dergi43/cemal.doc


Ahmet Zengin (2002). “Makroekonomik İstikrar ve KOBİ’ler”, 21. Yüzyılda KOBİ’ler : Sorunlar, Fırsatlar ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, 3-4 Ocak 2002, Gazi-Mağusa, Kıbrıs.
http://www.emu.edu.tr/smeconf/turkcepdf/bildiri_37.pdf


Erol Eren, Lütfihak Alpkan, Ercan Ergün(2003). “Kültürel Boyutlar Olarak İşletmelerde İçsel Bütünleşme ve Dışsal Odaklanma Düzeylerinin Performansa Etkileri”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 4. Cilt, 1. Sayı, Ocak 2003
http://www.econturk.org/www1.dogus....yi_1/M00085.pdf


Pelin Ataman Erdönmez(2002), “Ekonomik Kriz Sonrası Kurumsal Yeniden Yapılandırma Süreci”, Bankacılar Dergisi, Sayı:43, 2002.
http://www.tbb.org.tr/turkce/dergi/dergi43/Kurumsal.doc


TÜSİAD (2002), “Enflasyon ve Büyüme Dinamikleri: Gelişmekte Olan Ülke Deneyimleri Işığında Türkiye Analizi”, Yayın No: TÜSİAD-T/2002-12/341, Aralık, 2002.
http://www.tusiad.org/turkish/rapor...e/enflasyon.pdf


TUSIAD (2002). “Türkiye Ekonomisi 2001”, TUSIAD Arastirma Raporu. (Zip Dosyasi 162 Sayfa)
http://www.econturk.org/Turkiyeekonomisi/tusiad.zip


Bülent Güloğlu, A. Ender Altunoğlu(2002), “Finansal Serbestleşme Politikaları ve Finansal Krizler: Latin Amerika, Meksika, Asya ve Türkiye Krizleri”, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, No:27, Ekim 2002.
http://www.econturk.org/Turkiyeekonomisi/Finvekriz1.pdf