Sayfa 1/2 12 SonSon
13 sonuçtan 1 ile 12 arası
 1. #1
  Uzman Array KaRa_KRaL - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2005
  Yer
  Desktop
  Mesajlar
  2.122
  İtibar Gücü
  15

  Visual Basic Dersleri

  Visual Basic Dersleri-1

  Microsoft firması tarafından geliştirilen Visual Basic, atası olan QBASIC derleyicisinin geliştirilmiş ve Windows ortamına uyarlanmış olan sürümü olarak adlandırılabilir. Windows ortamına uyarlandığı için de Nesneye Yönelimli bir dildir. VBX kontrollerini destekleyen ilk dillerden biridir. VBasic'de, 1.0 sürümünden 6.0 sürümüne kadar bir çok yenilik ve değişiklik olmuştur. Bunlardan biri de, arayüzünün güçlü ve etkili bir görünüm kazanmasıdır. Visual Basic, devamlı geliştiği bu süre sonunda yüksek hızlı uygulamalar, OLE serverlar, ActiveX kontrolleri ve daha bir çok şey geliştirilebilecek hale gelmiştir.

  Microsoft Windows için program geliştiren programcıların yüzde yirmibeşi Visual Basic'i tercih etmektedirler. Visual Basic'i en popüler programlama dillerinden biri yapan en önemli nedenlerden biri de büyük olasılıkla kolay olmasıdır. Visual Basic de program yazmak için çok fazla teknik bilgiye sahip olmak gerekmez. Sadece kontrolleri form üzerine yerleştirmek ve kodu yazmak yeterli. Kısaca Visual Basic, programcıyı, programın kullanıcıya yansıyan şekli için kod yazmak zorunda bırakmayan bir dildir.

  Zamanla Microsoft dışındaki bazı şirketler tarafından benzer programlama dilleri geliştirildi. Muhtemelen bunların en popüleri Borland Delphi'dir.

  STRING İŞLEMLERİ
  StrComp: String Karsilastirma

  StrComp (String1, String2, [Sart])

  String1 : Karsilastirilacak ilk String
  String2 : Karsilastirilacak ikinci String Sart : 0 ise büyük harf kücük harf ayrimi yapar 1 ise yapmaz

  Geri Dönen deger 0 ise stringler esittir. Negatif ise String2 Pozitif ise String1 büyüktür. Büyüklük alfabetik siraya göre belirlenir.

  StrConv: Stringi Verilen Moda cevirir.

  StrConv(String,Mod)

  String : cevirilecek metin
  Mod : vbLowerCase = Kücük harfe cevrilir
  vbUpperCase = Büyük harfe cevrilir
  vbProperCase = Ilk harf büyük digerleri kücük
  VbFromUnicode = Unicode'dan cevrilir
  vbUnicode = Unicode'a cevrilir
  vbHiragana = Hiragana
  vbKatakana = Katakana
  vbNarrow = Dar
  vbWide = Genis


  Option Compare Binary: General Declaration kismina yazilirsa stringler büyük-kücük ayrimi yapilarak karsilastirilir.

  Option Compare Text: General Declaration kismina yazilirsa stringler büyük-kücük ayrimi yapilmadan karsilastirilir.

  Ucase(String): Girilen stringi büyük harfe cevirir

  Ucase(araba) 'dönen deger ARABA

  LCase(String): Girilen stringi kücük harfe cevirir

  LCase(ARABA) 'dönen deger araba

  LTrim(String): String'in solundaki bosluklari kaldirir

  LTrim(" Kalem ") 'dönen deger "Kalem "

  RTrim(String): String'in sagindaki bosluklari kaldirir

  RTrim(" Kalem ") 'dönen deger " Kalem"

  Trim(String): String'in iki tarafindaki bosluklari kaldirir

  Trim(" Kalem ") 'dönen deger "Kalem"

  Len(String): String'in karakter sayisini verir. Bosluklar dahil

  Len("Bilgisayar") 'dönen deger 10

  Right(String,x): String'in sag tarafindan x sayisi kadar karakter verir

  Right("Bilgisayar",5) 'dönen deger "sayar"

  Left(String,x): String'in sol tarafindan x sayisi kadar karakter verir

  Left("Bilgisayar",5) 'dönen deger "Bilgi"

  Mid(String, bas, [uzunluk]): String'in bastan uzunluk kadar karakteri verir. uzunluk verilmesse metnin sonuna kadar.

  Mid("Bilgisayar",4,4) ' dönen deger "gisa"
  Mid("Bilgisayar",4) ' dönen deger "gisayar"

  Instr([bas],String,Aranan,Ayrim): String'in icinde verilen karakteri arar. Bulunursa bastan kacinci karakter oldugu geri döner.

  Dim ad as String
  ad = "Bilgisayar"
  y = Instr(ad,"g") ' dönen deger 4

  String(x,karakter): Verilen kod dan x sayisi kadar üretir.

  String(5,x) 'dönen deger "xxxxx"

  Space(x): Verilen degerde bosluk olusturur.

  Space(5)

  RSet: RSet komutu ile yapilan atama sagdan yapilir

  x = "Bilgisayar"
  RSet x = "Kalem" ' dönen deger x = " Kalem"

  Asc(Harf): Verilen Harfin ascii kodunu geri verir.

  Chr(ascii): Verilen ascii kodunun karakter karsiligini verir

  Str(sayi): Verilen sayiyi stringe cevirir

  Val(String): Verilen string'i sayiya cevirir

  Hex(sayi): Verilen dezimal sayiyi hexadezimal sayiya cevirir.

  Oct(sayi): Verilen dezimal sayiyi Octal sayiya cevirir

  Like Operatörü: String karsilastirma. Mesela bir kelimenin bir string icinde olup olmadigini bulmak.

  Dim Test1
  Test1 = "aBBBa" Like "a*a" ' dönen deger True.
  Test1 = "F" Like "[A-Z]" ' True.
  Test1 = "F" Like "[!A-Z]" ' False.
  Test1 = "a2a" Like "a#a" ' True.
  Test1 = "aM5b" Like "a[L-P]#[!c-e]" ' True.
  Test1 = "BAT123khg" Like "B?T*" ' True.
  Test1 = "CAT123khg" Like "B?T*" ' False.

  OVAL FORM OLUŞTURMAK
  Bu kod sayesinde formumuzu oval bir sekilde olusturabiliriz.

  Option Explicit

  Private Declare Function CreateEllipticRgn Lib "gdi32" _
  (ByVal X1 As Long, ByVal Y1 As Long, ByVal X2 As _
  Long, ByVal Y2 As Long) As Long

  Private Declare Function SetWindowRgn Lib "user32" (ByVal _
  hwnd As Long, ByVal hRgn As Long, ByVal bRedraw _
  As Long) As Long

  Private Declare Function ReleaseCapture Lib "user32" () _
  As Long

  Private Declare Function SendMessage Lib "user32"Alias _
  "SendMessageA" (ByVal hwnd As Long, ByVal wMsg As _
  Long, ByVal wParam As Long, lParam As Any) As Long

  Private Const HTCAPTION = 2
  Private Const WM_NCLBUTTONDOWN = &HA1
  Private Sub Form_Load()
  Me.Picture = LoadPicture(App.Path & "\Back.gif")
  Call CreateReg
  End Sub

  Private Sub Command1_Click()
  Unload Me
  End Sub

  Private Sub Form_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, _
  x As Single, y As Single)

  If y / Screen.TwipsPerPixelY < 25 Then
  Call ReleaseCapture
  Call SendMessage(Me.hwnd, WM_NCLBUTTONDOWN, HTCAPTION, 0&)
  End If
  End Sub

  Private Sub CreateReg()
  Dim x&, y&, dx&, dy&, Result&

  With Me
  dx = .Width / Screen.TwipsPerPixelX
  dy = .Height / Screen.TwipsPerPixelY
  Result = CreateEllipticRgn(y + 1, x + 1, dx - 1, dy - 1)
  Call SetWindowRgn(.hwnd, Result, 1&)
  End With
  End Sub

  FORM EFEKTLERİ
  Formlari efek vererek acip kapatmak..

  Option Explicit

  Private Declare Function SetRect Lib "User32" (lpRect _
  As RECT, ByVal X1 As Long, ByVal Y1 As Long, ByVal _
  X2 As Long, ByVal Y2 As Long) As Long

  Private Declare Function DrawAnimatedRects Lib "User32" _
  (ByVal hWnd As Long, ByVal idAni As Long, lprcFrom _
  As RECT, lprcTo As RECT) As Long

  Private Type RECT
  Left As Long
  Top As Long
  Right As Long
  Bottom As Long
  End Type

  Const IDANI_OPEN = &H1
  Const IDANI_CLOSE = &H2
  Const IDANI_CAPTION = &H3

  Dim TPP%

  Private Sub Form_Load()
  Dim R1 As RECT, R2 As RECT

  TPP = Screen.TwipsPerPixelX

  Call SetRect(R1, Screen.Width / TPP, Screen.Height / TPP, _
  Screen.Width / TPP, Screen.Height / TPP)
  Call SetRect(R2, 0, 0, Me.Width / TPP, Me.Height / TPP)

  Call DrawAnimatedRects(Me.hWnd, IDANI_CLOSE Or _
  IDANI_CAPTION, R1, R2)

  Me.Top = 0
  Me.Left = 0
  End Sub

  Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)
  Dim R1 As RECT, R2 As RECT

  Call SetRect(R1, 0, 0, Me.Width / TPP, Me.Height / TPP)
  Call SetRect(R2, Screen.Width / TPP, Screen.Height / TPP, _
  Screen.Width / TPP, Screen.Height / TPP)

  Call DrawAnimatedRects(Me.hWnd, IDANI_OPEN Or _
  IDANI_CAPTION, R1, R2)
  End Sub


  AĞ ÜZERİNDEN MESAJ GÖNDERMEK
  Bu örnek sayesinde ag ortaminda bilgisayarlar arasi mail ve mesaj gönderilebilir. Ayni zamanda bir server programi da durumu ve olaylari göstermekedir.

  Option Explicit

  Dim ID%

  Private Function WSend(i%, Text$)
  If Winsock(i).State = 7 Then
  Winsock(i).SendData Text
  Dim t As Long
  t = Timer
  Do While t + 0.5 > Timer
  DoEvents
  Loop
  End If
  End Function

  Private Sub Form_Load()
  If Winsock(0).State <> 0 Then Winsock(0).Close
  'Kullanilacak Port
  Winsock(0).LocalPort = 10567
  'Dinle
  Winsock(0).Listen
  End Sub

  Private Sub Winsock_ConnectionRequest(Index As Integer, ByVal requestID As Long)
  'Aktif Kullaniciyi tanimla
  Dim i%
  START:

  For i = 1 To User.ListItems.Count
  User.ListItems.Item(i).SubItems(1) = Winsock(User.ListItems.Item(i)).State

  If User.ListItems.Item(i).SubItems(1) <> 7 Then
  Winsock(User.ListItems.Item(i)).Close
  Unload Winsock(User.ListItems.Item(i))
  User.ListItems.Remove i
  GoTo START
  End If
  Next i

  'Baglan
  If Index = 0 Then
  For i = 2 To User.ListItems.Count
  If User.ListItems(i) > User.ListItems(i - 1) + 1 Then
  Load Winsock(User.ListItems(i) - 1)
  Winsock(User.ListItems(i) - 1).LocalPort = 10567
  Winsock(User.ListItems(i) - 1).Accept requestID
  Exit Sub
  End If
  Next i

  If User.ListItems.Count > 0 Then
  If User.ListItems(1) >= 2 Then
  Load Winsock(User.ListItems(1) - 1)
  Winsock(User.ListItems(1) - 1).LocalPort = 10567
  Winsock(User.ListItems(1) - 1).Accept requestID
  Exit Sub
  End If

  Load Winsock(User.ListItems.Count + 1)
  Winsock(User.ListItems.Count + 1).LocalPort = 10567
  Winsock(User.ListItems.Count + 1).Accept requestID
  Exit Sub
  End If

  Load Winsock(1)
  Winsock(1).LocalPort = 0
  Winsock(1).Accept requestID
  End If
  End Sub

  Private Sub Winsock_DataArrival(Index As Integer, ByVal bytesTotal As Long)
  'Aktif kullaniciyi tanimla
  Dim i%
  START:

  For i = 1 To User.ListItems.Count
  User.ListItems.Item(i).SubItems(1) = Winsock(User.ListItems.Item(i)).State

  If User.ListItems.Item(i).SubItems(1) <> 7 Then
  Winsock(User.ListItems.Item(i)).Close
  Unload Winsock(User.ListItems.Item(i))
  User.ListItems.Remove i
  GoTo START
  End If
  Next i

  'Mesaj al
  Dim Message$

  Winsock(Index).GetData Message
  Call SetList(Mid(Message, 1, 1) & Index & Mid(Message, 2, Len(Message)))
  If Mid(Message, 1, 1) = 4 Then Exit Sub

  'Mesaji paylastir
  If Mid(Message, 1, 1) = 1 Then

  Dim MFrom$, MTo$, MText$, ok%
  MFrom = Mid(Message, 2, InStr(1, Message, "%") - 2)
  MTo = Mid(Message, InStr(1, Message, "%") + 1, InStr(1, Message, "$") - InStr(1, Message, "%") - 1)
  MText = Mid(Message, InStr(1, Message, "$") + 1, Len(Message))
  ok = 0

  For i = 1 To User.ListItems.Count
  If LCase(User.ListItems(i).SubItems(2)) = LCase(MTo) Or LCase(MTo) = "alle"Then

  If LCase(User.ListItems(i).SubItems(2)) <> LCase(MFrom) Then
  WSend User.ListItems.Item(i), MText
  SetList "3%" & User.ListItems(i).SubItems(2) & "$" & MText
  ok = 1
  Exit Sub
  End If
  End If
  Next i

  'Kullanici belli degil
  If ok = 0 Then
  WSend Index, "Kullanici aktif degil"
  SetList "3%" & MFrom & "$" & "Kullanici aktif degil"
  End If
  End If
  End Sub

  Function SetList(Message$)
  Dim litem As ListItem

  Select Case CInt(Mid(Message, 1, 1))

  Case 1, 4: ID = ID + 1
  If LMessage.ListItems.Count > 13 Then LMessage.ListItems.Remove 1
  Set litem = LMessage.ListItems.Add(, , ID)
  litem.SubItems(1) = Mid(Message, 3, InStr(1, Message, "%") - 3)

  litem.SubItems(2) = Mid(Message, InStr(1, Message, "%") + 1, InStr(1, Message, "$") - InStr(1, Message, "%") - 1)
  litem.SubItems(3) = "<- " & Mid(Message, InStr(1, Message, "$") + 1, Len(Message))
  Case 2: Set litem = User.ListItems.Add(, , Mid(Message, 2, 1))
  litem.SubItems(1) = Winsock(CInt(Mid( Message, 2, 1))).State
  litem.SubItems(2) = Mid(Message, 3, Len(Message))

  Case 3: If LMessage.ListItems.Count > 13 Then LMessage.ListItems.Remove 1
  Set litem = LMessage.ListItems.Add(, , ID)
  litem.SubItems(1) = Mid(Message, 3, InStr(1, Message, "$") - 3)

  litem.SubItems(2) = "MailServer"
  litem.SubItems(3) = "<- " & Mid(Message, InStr(1, Message, "$") + 1, Len(Message))
  End Select
  End Function

 2. #2
  Uzman Array KaRa_KRaL - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2005
  Yer
  Desktop
  Mesajlar
  2.122
  İtibar Gücü
  15
  BAŞLIKSIZ FORMU HAREKET ETTİRMEK

  Visual Basic de basligi olmayan bir formu Fare ile hareket ettiremeyiz. Iste Buna Api ile bir cözüm

  Option Explicit

  Private Declare Function ReleaseCapture Lib "user32" () As Long

  Private Declare Function SendMessage Lib "user32"Alias _
  "SendMessageA" (ByVal hwnd As Long, ByVal wMsg _
  As Long, ByVal wParam As Long, lParam As Any) As Long

  Private Const HTCAPTION = 2
  Private Const WM_NCLBUTTONDOWN = &HA1
  Private Const WM_SYSCOMMAND = &H112

  Private Sub label1_MouseDown(Button As Integer, Shift As _
  Integer, X As Single, Y As Single)

  Call ReleaseCapture
  SendMessage Me.hwnd, WM_NCLBUTTONDOWN, HTCAPTION, 0&
  End Sub

  Private Sub Command1_Click()
  Unload Me
  End Sub

  CTRL+ALT+DEL TUŞLARINI İPTAL ETMEK
  Bu Kod sayesinde Windows da Ctrl-Alt-Del tuslari iptal edilir.

  Option Explicit

  Private Declare Function SystemParametersInfo Lib _
  "User32"Alias "SystemParametersInfoA" _
  (ByVal uAction As Long, ByVal uParam As _
  Long, ByVal lpvParam As Any, ByVal fuWinIni _
  As Long) As Long

  Private Sub Command1_Click()
  Dim Sonuc&
  Sonuc= SystemParametersInfo(97, True, "1", 0)
  Label1.Caption = "[Ctrl] + [Alt] + [Del] iptal edildi"
  End Sub

  Private Sub Command2_Click()
  Dim Sonuc&
  Sonuc = SystemParametersInfo(97, False, "1", 0)
  Label1.Caption = "[Ctrl] + [Alt] + [Del] aktif"
  End Sub

  Private Sub Form_Load()
  Call Command2_Click
  End Sub

  DOSYA TRANSFERİ
  Bu Kod sayesinde winsock kontrolü üzerinden dosya transferi yapabiliriz. Büyük boyuttaki dosyalari gönderebilmemiz icin bunlari kücük parcalara bölüp göndermemiz gerekiyor. Gönderildigi yerde yeniden birlestirilmesi gerekiyor. Ayrica bi kanaldan bir dosya gönderirken diger bir kanaldan bir dosya alabiliriz. Bu durumda port degistirmemiz gerekiyor.

  '-------------------- Kod Form1 --------------------

  Option Explicit

  Const ResponseTimeOut = 20 '20 Saniye
  Const PaketSize = 2048

  Dim Start&
  Dim OkFlag As Boolean
  Dim TimeOut As Boolean
  Dim Connected As Boolean

  Private Sub Form_Load()
  Timer1.Enabled =a False
  Timer1.Interval = 400
  Winsock1.LocalPort = CInt(Text1.Text)
  Winsock1.Listen

  Label2.Caption = "Bagli degil"
  Label3.Caption = App.Path & "\deneme.bmp"

  If Dir$(Label3.Caption) <> ""Then
  Label4.Caption = Int((FileLen(Label3.Caption) / 1024) * 10) _
  / 10 & " kB"
  End If
  End Sub

  Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)
  Unload Form2
  End Sub

  Private Sub Command1_Click()
  Call SendFile(Label3.Caption)
  End Sub

  Private Sub Drive1_Change()
  Dir1.Path = Drive1.Drive
  End Sub

  Private Sub Dir1_Change()
  File1.Path = Dir1.Path
  End Sub

  Private Sub File1_Click()
  Dim AA$, BB$

  AA = File1.Path
  If Right$(AA, 1) <> "\"And Right$(AA, 1) <> "/"Then
  AA = AA & "\"
  End If

  Label3.Caption = AA & File1.FileName
  Label4.Caption = Int((FileLen(Label3.Caption) / 1024) * 10) _
  / 10 & " kB"
  End Sub

  Private Sub Timer1_Timer()
  If Timer - Start > ResponseTimeOut Then
  TimeOut = True
  OkFlag = False
  End If
  End Sub

  Private Sub Winsock1_ConnectionRequest(ByVal requestID As Long)
  If Winsock1.State <> sckClosed Then Winsock1.Close
  Winsock1.Accept requestID
  Winsock1.SendData 77
  Label2.Caption = "Baglanti Hazir"
  Connected = True
  End Sub

  Private Sub Winsock1_DataArrival(ByVal bytesTotal As Long)
  Dim Data() As Byte

  Winsock1.GetData Data, vbString
  If Data(0) = 77 Then
  OkFlag = False
  End If
  End Sub

  Private Sub SendFile(FileName$)
  Dim Data() As Byte
  Dim l&, AA$, BB$, x&, FN%, TM As Single

  On Error Resume Next

  If Not Connected Then
  MsgBox ("Istemciye Baganti Kurulamiyor!")
  Exit Sub
  End If

  Call Disable
  l = FileLen(FileName)
  AA = Hex(l)
  Do While Len(AA) < 8
  AA = "0" & AA
  Loop

  BB = LastPath(FileName)
  BB = BB & Space$(257 - Len(BB))
  AA = "New Data|" & AA & BB
  ReDim Data(0 To Len(AA) - 1)
  For x = 1 To Len(AA)
  Data(x - 1) = Asc(Mid$(AA, x, 1))
  Next x

  Winsock1.SendData Data

  If WaitForResponse Then
  FN = FreeFile
  Open FileName For Binary As #FN
  ReDim Data(1 To PaketSize) As Byte

  Label2.Caption = "Veri Gönder"
  Label2.Refresh

  l = LOF(FN)
  TM = Timer
  For x = 1 To l \ PaketSize
  Get #FN, , Data
  Winsock1.SendData Data
  Call ProgressBar(x * PaketSize, 0, l)
  Label5.Caption = Int(x * PaketSize / 1024 / (Timer - TM) * _
  10) / 10 & " kB/Sec"

  Label5.Refresh
  If Not WaitForResponse Then
  MsgBox ("Transfer Hatasi")
  Call ProgressBar(0, 0, l)
  Label2.Caption = "Baglanti Hazir"
  Call Enable
  Exit Sub
  End If
  Next x

  If l Mod PaketSize <> 0 Then
  ReDim Data(1 To l Mod PaketSize) As Byte
  Get #FN, , Data
  Winsock1.SendData Data
  Call ProgressBar(l, 0, l)
  Label5.Caption = Int(x * PaketSize / 1024 / (Timer - TM) * _
  10) / 10 & " kB/Sec"

  Label5.Refresh
  If Not WaitForResponse Then
  MsgBox ("Transfer Hatasi")
  Call ProgressBar(0, 0, l)
  Label2.Caption = "Baglanti Hazir"
  Call Enable
  Exit Sub
  End If
  End If

  Close FN
  Label2.Caption = "Baglanti Hazir"
  Call ProgressBar(0, 0, l)
  Else
  Label2.Caption = "Timeout"
  MsgBox ("Baglanti Kurulamadi!")
  End If
  Call Enable
  End Sub

  Private Function WaitForResponse() As Boolean
  OkFlag = True
  TimeOut = False
  Start = Timer
  Timer1.Enabled = True
  Do While OkFlag
  DoEvents
  Loop
  If Not TimeOut Then WaitForResponse = True
  Timer1.Enabled = False
  End Function

  Private Sub ProgressBar(ByVal Prg&, ByVal Min&, ByVal Max&)
  Dim Fx&
  Static LastX
  If Prg < Min Or Prg > Max Or Max <= Min Then Exit Sub
  Prg = Int(100 / (Max - Min) * (Prg - Min))
  With Picture1

  If Prg > 0 Then
  If Prg <> LastX Then
  Picture1.Cls
  Fx = (Picture1.ScaleWidth - 2) / 100 * Prg
  Picture1.Line (0, 0)-(Fx + 1, Picture1.ScaleHeight _
  - 1), &H8000000D, BF
  .CurrentX = Fx + 3
  .CurrentY = 0
  Picture1.Print Trim$(CStr(Prg) & " %")
  LastX = Prg
  End If
  Else
  Picture1.Cls
  End If
  End With
  End Sub

  Private Function LastPath(ByVal Path$) As String
  Dim AA$, BB$, x&
  For x = Len(Path) To 1 Step -1
  AA = Mid$(Path, x, 1)
  If AA = "/"Or AA = "\"Then
  Exit For
  Else
  BB = AA & BB
  End If
  Next x
  LastPath = BB
  End Function

  Private Sub Disable()
  Text1.Enabled = False
  Command1.Enabled = False
  File1.Enabled = False
  Dir1.Enabled = False
  Drive1.Enabled = False
  MousePointer = vbHourglass
  End Sub

  Private Sub Enable()
  Text1.Enabled = True
  Command1.Enabled = True
  File1.Enabled = True
  Dir1.Enabled = True
  Drive1.Enabled = True
  MousePointer = vbDefault
  End Sub

  '--------------------- Kod Form1 Bitis--------------------------

  '-------------------- Kod Form2 Baslangic--------------------

  Option Explicit

  Const ResponseTimeOut = 20 '20 Saniye

  Dim Start&
  Dim OkFlag As Boolean
  Dim TimeOut As Boolean
  Dim Connected As Boolean
  Dim Awaiting As Boolean

  Private Sub Form_Load()
  Timer1.Enabled = False
  Timer1.Interval = 400

  Drive1.Drive = "c:"
  Dir1.Path = "c:"

  With Form1
  .Show
  .Top = Screen.Height / 2
  .Left = (Screen.Width - .Width) / 2
  End With

  With Me
  .Left = Form1.Left
  .Top = Form1.Top - .Height
  End With
  End Sub

  Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)
  Unload Form1
  End Sub

  Private Sub Command1_Click()
  On Error Resume Next
  Winsock1.Connect Text2.Text, CInt(Text1.Text)

  Awaiting = True
  If WaitForResponse Then
  Label1.Caption = "Baglanti Hazir"
  Command1.Enabled = False
  Else
  MsgBox ("Sunucuya baglanti Kurulamadi")
  Winsock1.Close
  End If
  Awaiting = False
  End Sub

  Private Sub Drive1_Change()
  Dir1.Path = Drive1.Drive
  End Sub

  Private Sub Dir1_Change()
  Dim AA$

  AA = Dir1.Path
  If Right$(AA, 1) <> "\"And Right$(AA, 1) <> "/"Then
  AA = AA & "\"
  End If
  Label8.Caption = AA
  File1.Path = Dir1.Path
  End Sub

  Private Sub Timer1_Timer()
  If Timer - Start > ResponseTimeOut Then
  TimeOut = True
  OkFlag = False
  End If
  End Sub

  Private Sub Winsock1_DataArrival(ByVal bytesTotal As Long)
  Dim Data() As Byte
  Dim AA$, BB$, x&, d As Single
  Static Rec As Boolean
  Static TotalLen&
  Static IsLen&
  Static FN%
  Static TM As Single

  Winsock1.GetData Data, vbString
  If Awaiting Then
  If Data(0) = 77 Then OkFlag = False
  Else
  If UBound(Data) = 273 And Not Rec Then
  For x = 0 To UBound(Data)
  AA = AA & Chr$(Data(x))
  Next x

  If Left$(AA, 9) = "New Data|"Then
  TotalLen = CLng("&H" & Mid$(AA, 10, Cool)
  If TotalLen <> 0 Then
  BB = Trim$(Mid$(AA, 1Cool)
  Label1.Caption = "Empfange die Datei " & Chr$(34) & _
  BB & Chr$(34)

  Label4.Caption = Int((TotalLen / 1024) * 10) / 10 & _
  " kB"

  Call Dir1_Change
  Label8.Caption = Label8.Caption & BB
  TM = Timer
  Call Disable
  Else
  TotalLen = 0
  End If
  End If

  If TotalLen <> 0 Then
  Winsock1.SendData 77
  Rec = True
  FN = FreeFile
  IsLen = 0
  If Dir$(Label8.Caption) <> ""Then
  Kill Label8.Caption
  End If
  Open Label8.Caption For Binary As #FN
  End If
  ElseIf Rec Then
  Put #FN, , Data
  IsLen = IsLen + UBound(Data) + 1

  d = (Timer - TM)
  If d <> 0 Then Label3.Caption = Int(IsLen / 1024 / _
  d * 10) / 10 & " kB/Sec"

  Call ProgressBar(IsLen, 0, TotalLen)
  If IsLen = TotalLen Then
  Close FN
  MsgBox ("Transfer Basariyla Tamamlandi!")
  Call ProgressBar(0, 0, TotalLen)
  Rec = False
  Call Enable
  TotalLen = 0
  File1.Refresh
  BB = LastPath(Label8.Caption)
  If File1.ListCount > 0 Then
  For x = 0 To File1.ListCount - 1
  If File1.List(x) = BB Then
  File1.ListIndex = x
  Exit For
  End If
  Next x
  Label1.Caption = "Baglanti Hazir"
  End If
  End If
  Winsock1.SendData 77
  End If
  End If
  End Sub

  Private Sub ProgressBar(ByVal Prg&, ByVal Min&, ByVal Max&)
  Dim Fx&
  Static LastX
  If Prg < Min Or Prg > Max Or Max <= Min Then Exit Sub
  Prg = Int(100 / (Max - Min) * (Prg - Min))
  With Picture1

  If Prg > 0 Then
  If Prg <> LastX Then
  Picture1.Cls
  Fx = (Picture1.ScaleWidth - 2) / 100 * Prg
  Picture1.Line (0, 0)-(Fx + 1, Picture1.ScaleHeight _
  - 1), &H8000000D, BF

  .CurrentX = Fx + 3
  .CurrentY = 0
  Picture1.Print Trim$(CStr(Prg) & " %")
  LastX = Prg
  End If
  Else
  Picture1.Cls
  End If
  End With
  End Sub

  Private Function WaitForResponse() As Boolean
  OkFlag = True
  TimeOut = False
  Start = Timer
  Timer1.Enabled = True
  Do While OkFlag
  DoEvents
  Loop
  If Not TimeOut Then WaitForResponse = True
  Timer1.Enabled = False
  End Function

  Private Function LastPath(ByVal Path$) As String
  Dim AA$, BB$, x&
  For x = Len(Path) To 1 Step -1
  AA = Mid$(Path, x, 1)
  If AA = "/"Or AA = "\"Then
  Exit For
  Else
  BB = AA & BB
  End If
  Next x
  LastPath = BB
  End Function

  Private Sub Disable()
  Text1.Enabled = False
  Text2.Enabled = False
  Dir1.Enabled = False
  Drive1.Enabled = False
  MousePointer = vbHourglass
  End Sub

  Private Sub Enable()
  Text1.Enabled = True
  Text2.Enabled = True
  Dir1.Enabled = True
  Drive1.Enabled = True
  MousePointer = vbDefault
  End Sub

 3. #3
  Uzman Array KaRa_KRaL - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2005
  Yer
  Desktop
  Mesajlar
  2.122
  İtibar Gücü
  15
  E-MAIL ALMAK
  Bu kod sayesinde winsock üzerinden email alabiliriz. Örneğin, kendimize bir e-mail istemci programlayabiliriz.

  Option Explicit

  Dim Result$, Mail$()
  Dim TOut As Boolean

  Const TimeOut = 10
  Const Port% = 110

  Const Host$ = "www.hotmail.com" 'Server adi
  Const Account$ = "ali" ' Kullanici adi
  Const Password$ = "veli" 'Sifre

  Private Sub Form_Load()
  Timer1.Enabled = False
  End Sub

  Private Sub List1_Click()
  Text1.Text = Mail(List1.ListIndex + 1)
  End Sub

  Private Sub Timer1_Timer()
  TOut = True
  End Sub

  Private Sub Winsock1_DataArrival(ByVal bytesTotal As Long)
  Winsock1.GetData Result
  End Sub

  Private Function Response() As Boolean
  TOut = False
  Result = ""
  Timer1.Interval = TimeOut * 1000
  Timer1.Enabled = True

  Do While Len(Result) = 0
  DoEvents
  If TOut Then Exit Do
  Loop
  Response = TOut
  End Function

  Private Sub Command1_Click()
  Dim No&, X&, Bytes&, Dat$, Corr%, RecBytes&

  If Winsock1.State = sckClosed Then
  List1.Clear
  Text1.Text = ""

  '### Server a baglanti kurup üye girisi
  Label1.Caption = "Host Araniyor"
  Winsock1.LocalPort = 0
  Winsock1.Connect Host, Port
  If Response Then GoTo ERRSub

  Label1.Caption = "Hesap Araniyor"
  Winsock1.SendData "user " & Account & vbCrLf
  If Response Then GoTo ERRSub

  Label1.Caption = "Sifre Gönderiliyor"
  Winsock1.SendData "pass " & Password & vbCrLf
  If Response Then GoTo ERRSub

  '### Email sayisini ve büyüklügünü sor
  Label1.Caption = "Posta Kutusu denetimi"
  Winsock1.SendData "stat" & vbCrLf
  If Response Then GoTo ERRSub

  Call StatData(Result, No, Bytes)
  If No > 0 Then
  ReDim Mail(1 To No)
  ProgressBar1.Value = 0
  ProgressBar1.Max = Bytes

  Dat = CStr(No) & " Email"
  If No > 1 Then Dat = Dat & "s"
  Dat = Dat & " mit " & CStr(Bytes) & " Bytes"
  Label2.Caption = Dat

  For X = 1 To No
  '### Mail Büyüklügünü Sorgula
  Label1.Caption = "Mesaj" & CStr(X) & " inceleniyor"
  Winsock1.SendData "list " & CStr(X) & vbCrLf
  If Response Then GoTo ERRSub

  Call StatData(Result, No, Bytes)
  List1.AddItem CStr(X) & ". Email " & CStr(Bytes)

  '### Mail i indir
  Winsock1.SendData "retr " & CStr(X) & vbCrLf
  Label1.Caption = "Mesaj" & CStr(X) & " cagir"
  Corr = 13 + Len(CStr(Bytes))

  Do While Len(Mail(X)) < Bytes + Corr - 1
  If Response Then GoTo ERRSub
  Mail(X) = Mail(X) & Result
  ProgressBar1.Value = Abs(RecBytes + Len(Mail(X)) - Corr - 1)
  Loop

  RecBytes = RecBytes + Bytes - 1
  Mail(X) = Mid$(Mail(X), Corr + 1, Len(Mail(X)))
  Mail(X) = Left$(Mail(X), Len(Mail(X)) - 2)

  If Check1.Value = vbChecked Then
  '### Mail zum Löschen markieren
  Winsock1.SendData "dele " & CStr(X) & vbCrLf
  Label1.Caption = "Mesaj" & CStr(X) & " sec"
  If Response Then GoTo ERRSub
  End If

  Next X
  ProgressBar1.Value = 0
  ElseIf No = 0 Then
  Label2.Caption = "Email Yok"
  Else
  Label2.Caption = "Hata"
  End If

  If Check1.Value = vbChecked Then
  Label1.Caption = "Baglantiyi kopar ve mailleri sil"
  Else
  Label1.Caption = "Baglanti Koparma"
  End If

  '### Üye Cikisi ve olaylarin silinmesi
  Winsock1.SendData "quit" & vbCrLf
  If Response Then GoTo ERRSub

  Winsock1.Close
  Label1.Caption = ""
  End If
  Exit Sub

  ERRSub:
  MsgBox ("Transfer Hatasi")
  Winsock1.Close
  Label1.Caption = ""
  End Sub

  Private Sub StatData(Data$, ByRef No&, ByRef Bytes&)
  Dim Dat$, X&
  X = InStr(1, Data, "+OK")
  If X <> 0 Then
  Data = Mid$(Data, X, Len(Data))
  Dat = Trim$(Mid$(Data, 4, Len(Data)))
  X = InStr(1, Dat, " ")
  If X <> 0 Then
  No = Val(Left$(Dat, X))
  Bytes = Val(Mid$(Dat, X + 1, Len(Dat)))
  Else
  No = -1
  End If
  End If
  End Sub

 4. #4
  Uzman Array KaRa_KRaL - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2005
  Yer
  Desktop
  Mesajlar
  2.122
  İtibar Gücü
  15
  E-MAIL GÖNDERMEK
  Winsock kontrolu sayesinde e-mail göndermek mümkündür. Geriye dönen deger durum hakkinda bilgi verir.

  Option Explicit

  Dim Mailing As Boolean
  Dim Result$, Sec%, TimeOut%

  Const Server$ = "www.netyardim.net"
  Const Gonderen$ = "M.Selçuk Batal"
  Const Email$ = "webmaster@netyardim.net"
  Const Domain$ = "www.netyardim.net"

  Private Sub Form_Load()
  TimeOut = 20
  Text1.Text = Server
  Text2.Text = Gonderen
  Text3.Text = Email
  Text8.Text = TimeOut
  ProgressBar1.Min = 0
  ProgressBar1.Value = 0
  ProgressBar1.Max = TimeOut * 5

  Text1.SelStart = 0
  Text1.SelLength = Len(Text1.Text)
  End Sub

  Private Sub Command1_Click()
  If Mailing = False Then
  If SendMail(Text1.Text, Text2.Text, Text3.Text, Text4.Text, _
  Text5.Text, Text6.Text, Text7.Text) Then
  MsgBox ("Email Basariyla Gönderildi")
  Else
  MsgBox ("Hata Olustu")
  End If
  Else
  MsgBox ("Son Email Gönderiliyor!")
  End If
  End Sub

  Private Sub Text8_Change()
  TimeOut = Val(Text8.Text)
  End Sub

  Private Sub Timer1_Timer()
  Sec = Sec + 1
  ProgressBar1.Value = Sec - 1
  DoEvents
  End Sub

  Private Function Response(RCode$) As Boolean
  Sec = 0
  Timer1.Interval = 200
  Timer1.Enabled = True
  Response = True

  Do While Left$(Result, 3) <> RCode
  DoEvents
  If Sec > TimeOut * 5 Then
  If Len(Result) Then
  ShowStatus ("SMTP Error! Yanlis Dönen Deger")
  Else
  ShowStatus ("SMTP Error! Time out")
  End If
  Response = False
  Exit Do
  End If
  Loop

  Result = ""
  ProgressBar1.Value = 0
  Timer1.Enabled = False
  End Function

  Private Sub Winsock1_DataArrival(ByVal bytesTotal As Long)
  Winsock1.GetData Result
  End Sub

  Private Sub ShowStatus(ByVal Text$)
  Label7.Caption = Text
  Label7.Refresh
  End Sub

  Private Function SendMail(SMTP$, FromName$, FromMail$, ToName$, _
  ToMail$, Subj$, Body$) As Boolean
  Dim MAIL$, outTO$, outFR$
  If Mailing = True Then Exit Function
  Mailing = True
  MousePointer = vbHourglass

  If Winsock1.State = sckClosed Then
  On Error GoTo ERRORMail
  Winsock1.LocalPort = 0
  outFR = "mail from: " & FromMail & vbCrLf
  outTO = "rcpt to: " & ToMail & vbCrLf & "data" & vbCrLf

  MAIL = MAIL & "From: " & FromName & " <" & FromMail & ">"
  MAIL = MAIL & vbCrLf & "Date: " & Format(Date, "Ddd")
  MAIL = MAIL & ", " & Format(Date, "dd Mmm YYYY") & " "
  MAIL = MAIL & Format(Time, "hh:mm:ss") & " +0100" & vbCrLf
  MAIL = MAIL & "X-Mailer: Visual Basic Mailing Tester"
  MAIL = MAIL & vbCrLf & "To: " & ToName & " <" & ToMail & ">"
  MAIL = MAIL & vbCrLf & "Subject: " & Subj & vbCrLf
  MAIL = MAIL & vbCrLf & Body & vbCrLf & vbCrLf & "." & vbCrLf

  '### Baglanti Kur
  ShowStatus ("Baglan...")
  Winsock1.Protocol = sckTCPProtocol
  Winsock1.RemoteHost = SMTP
  Winsock1.RemotePort = 25
  Winsock1.Connect
  If Not Response("220") Then GoTo ERRORMail

  '### Baglanildi
  ShowStatus ("Baglanti Kuruldu")
  Winsock1.SendData ("HELO " & Domain & vbCrLf)
  If Not Response("250") Then GoTo ERRORMail

  '### Mail Gönder
  ShowStatus ("Mail Gönder")
  Winsock1.SendData (outFR)
  If Not Response("250") Then GoTo ERRORMail
  Winsock1.SendData (outTO)
  If Not Response("354") Then GoTo ERRORMail
  Winsock1.SendData (MAIL)
  If Not Response("250") Then GoTo ERRORMail

  '### Baglanti Sonlandir
  ShowStatus ("Sonlandir")
  Winsock1.SendData ("quit" & vbCrLf)
  If Not Response("221") Then GoTo ERRORMail
  ShowStatus ("Mail Gönderildi!")
  SendMail = True
  End If

  ERRORMail:
  Mailing = False
  Winsock1.Close
  MousePointer = vbDefault
  Exit Function
  End Function

  INTERNET BAĞLANTI BİLGİLERİNİ ÖĞRENMEK
  Internet üzerinden alinan ve gönderilen byte miktarlari Registry icine kaydedilir. Yanliz Bu kod Windows NT altinda calismiyor. Ek olarak transfer hizini ve baglanti hizini da ögrenebiliyoruz.

  Option Explicit

  Private Declare Function RegOpenKeyEx Lib "advapi32.dll"Alias _
  "RegOpenKeyExA" (ByVal hKey As Long, ByVal _
  lpSubKey As String, ByVal ulOptions As Long, ByVal _
  samDesired As Long, phkResult As Long) As Long

  Private Declare Function RegCloseKey Lib "advapi32.dll" (ByVal _
  hKey As Long) As Long

  Private Declare Function RegQueryValueEx Lib "advapi32.dll"Alias _
  "RegQueryValueExA" (ByVal hKey As Long, ByVal lpValueName _
  As String, ByVal lpReserved As Long, lpType As Long, _
  lpData As Any, lpcbData As Any) As Long

  Const HKEY_DYN_DATA = &H80000006
  Const KEY_READ = &H19
  Const ERROR_SUCCESS = 0&

  Dim s1&, e1&, LBytes&, CNT&, Q&, QQ&, SUM&

  Private Sub Command1_Click()
  Reset
  End Sub

  Private Sub Form_Load()
  Reset
  LBytes = e1
  Timer1.Enabled = True
  Timer1.Interval = 100
  End Sub

  Private Sub Timer1_Timer()
  Dim EBytes&, SBytes&, CSpeed&
  EBytes = ReadBytes("Dial-Up Adapter\BytesRecvd")
  SBytes = ReadBytes("Dial-Up Adapter\BytesXmit")
  CSpeed = ReadBytes("Dial-Up Adapter\ConnectSpeed")

  If EBytes > -1 Then Label1.Caption = EBytes - e1
  If SBytes > -1 Then Label2.Caption = SBytes - s1

  If SBytes > -1 And EBytes <> e1 Then
  Label5.Caption = CSpeed
  End If
  If LBytes < EBytes Then
  Q = (EBytes - LBytes) / (Timer1.Interval / 1000)
  CNT = CNT + 1
  Else
  Q = 0
  End If
  SUM = SUM + Q
  QQ = SUM / CNT
  Label6.Caption = "[ " & QQ & " ] " & Q
  LBytes = EBytes
  End Sub

  Private Function ReadBytes(Entry$) As Long
  Dim hKey&, L&, X&, DW&
  X = RegOpenKeyEx(HKEY_DYN_DATA, "PerfStats\StatData", 0, _
  KEY_READ, hKey)
  If X <> ERROR_SUCCESS Then Exit Function
  X = RegQueryValueEx(hKey, Entry, 0&, DW, ByVal 0&, L)
  If X <> ERROR_SUCCESS Then Exit Function
  X = RegQueryValueEx(hKey, Entry, 0&, DW, ReadBytes, L)
  If X <> ERROR_SUCCESS Then Exit Function
  RegCloseKey hKey
  End Function

  Private Sub Reset()
  e1 = ReadBytes("Dial-Up Adapter\BytesRecvd")
  s1 = ReadBytes("Dial-Up Adapter\BytesXmit")
  SUM = 0
  CNT = 1
  End Sub

 5. #5
  Uzman Array KaRa_KRaL - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2005
  Yer
  Desktop
  Mesajlar
  2.122
  İtibar Gücü
  15
  Bu kod sayesinde internete bagli olup olmadigimiz ögrenilebilir

  Option Explicit

  Private Declare Function RasEnumConnections Lib "RasApi32.dll" _
  Alias "RasEnumConnectionsA" (lpRasCon As Any, lpcb As _
  Long, lpcConnections As Long) As Long

  Private Declare Function RasGetConnectStatus Lib "RasApi32.dll" _
  Alias "RasGetConnectStatusA" (ByVal hRasCon As Long, _
  lpStatus As Any) As Long

  Const RAS_MaxEntryName = 256
  Const RAS_MaxDeviceType = 16
  Const RAS_MaxDeviceName = 32

  Private Type RASType
  dwSize As Long
  hRasCon As Long
  szEntryName(RAS_MaxEntryName) As Byte
  szDeviceType(RAS_MaxDeviceType) As Byte
  szDeviceName(RAS_MaxDeviceName) As Byte
  End Type

  Private Type RASStatusType
  dwSize As Long
  RasConnState As Long
  dwError As Long
  szDeviceType(RAS_MaxDeviceType) As Byte
  szDeviceName(RAS_MaxDeviceName) As Byte
  End Type

  Private Sub Form_Load()
  Timer1.Interval = 200
  Timer1.Enabled = True
  End Sub

  Private Sub Timer1_Timer()
  DFÜStatus
  End Sub

  Private Function DFÜStatus() As Boolean
  Dim RAS(255) As RASType, RASStatus As RASStatusType
  Dim lg&, lpcon&, Result&

  RAS(0).dwSize = 412
  lg = 256 * RAS(0).dwSize
  Result = RasEnumConnections(RAS(0), lg, lpcon)
  If lpcon = 0 Then
  Label1.Caption = "Offline" '###
  DFÜStatus = False
  Else
  RASStatus.dwSize = 160
  Result = RasGetConnectStatus(RAS(0).hRasCon, RASStatus)
  If RASStatus.RasConnState = &H2000 Then
  Label1.Caption = "Online" '###
  DFÜStatus = True
  Else
  Label1.Caption = "Baglanti Kopuk" '###
  DFÜStatus = False
  End If
  End If
  End Function

  INTERNET BAĞLANTISI OLUŞTURMAK - KESMEK
  Bu kod sayesinde internete bagli olup olmadigimiz ögrenilebilir.

  Option Explicit

  Const RAS_MaxDeviceType = 16
  Const RAS95_MaxDeviceName = 128
  Const RAS95_MaxEntryName = 256

  Private Type RASENTRYNAME95
  dwSize As Long
  szEntryName(RAS95_MaxEntryName) As Byte
  End Type

  Private Type RASCONN95
  dwSize As Long
  hRasConn As Long
  szEntryName(RAS95_MaxEntryName) As Byte
  szDeviceType(RAS_MaxDeviceType) As Byte
  szDeviceName(RAS95_MaxDeviceName) As Byte
  End Type

  Private Declare Function RasEnumConnections Lib "RasApi32.DLL" _
  Alias "RasEnumConnectionsA" (lprasconn As Any, lpcb As _
  Long, lpcConnections As Long) As Long

  Private Declare Function RasEnumEntries Lib "RasApi32.DLL" _
  Alias "RasEnumEntriesA" (ByVal reserved$, ByVal _
  lpszPhonebook$, lprasentryname As Any, lpcb As Long, _
  lpcEntries As Long) As Long

  Private Declare Function RasHangUp Lib "RasApi32.DLL" _
  Alias "RasHangUpA" (ByVal hRasConn As Long) As Long

  Dim DFÜname$, RCon As Long

  Private Sub HangUp(ByVal Verbindung$)
  Dim s As Long, l As Long, ln As Long, aa$
  ReDim r(255) As RASCONN95

  r(0).dwSize = 412
  s = 256 * r(0).dwSize
  l = RasEnumConnections(r(0), s, ln)
  For l = 0 To ln - 1
  aa = StrConv(r(l).szEntryName(), vbUnicode)
  aa = Left$(aa, InStr(aa, Chr$(0)) - 1)
  If aa = Verbindung Then
  RCon = r(l).hRasConn
  Dim rec As Long
  rec = RasHangUp(RCon)
  End If
  Next l
  End Sub

  Private Sub Command1_Click()
  If List1.ListIndex = -1 Then Exit Sub
  DFÜname = List1.List(List1.ListIndex)
  Shell "rundll32.exe rnaui.dll,RnaDial " & DFÜname

  SendKeys "{ENTER}", True
  SendKeys "{ENTER}", True
  Me.SetFocus
  End Sub

  Private Sub Command2_Click()
  Call HangUp(DFÜname)
  End Sub

  Private Sub Form_Load()
  Dim s As Long, ln As Long, i%, conname$
  Dim r(255) As RASENTRYNAME95

  r(0).dwSize = 264
  s = 256 * r(0).dwSize
  Call RasEnumEntries(vbNullString, vbNullString, r(0), s, ln)

  For i = 0 To ln - 1
  conname = StrConv(r(i).szEntryName(), vbUnicode)
  List1.AddItem Left$(conname, InStr(conname, vbNullChar) - 1)
  Next i

  If List1.ListCount <> 0 Then List1.ListIndex = 0
  End Sub

  FARE GÖSTERGESİNİ GİZLEMEK
  Bu kod sayesinde farenizin göstergesini gizleyebilirsiniz.

  Option Explicit

  Private Declare Function ShowCursor Lib "user32" (ByVal _
  bShow As Long) As Long

  Private Sub Form_Load()
  Timer1.Enabled = False
  Timer1.Interval = 3000
  End Sub

  Private Sub Command1_Click()
  Timer1.Enabled = True
  ShowCursor (0)
  End Sub

  Private Sub Timer1_Timer()
  Timer1.Enabled = False
  ShowCursor (1)
  End Sub

 6. #6
  Uzman Array KaRa_KRaL - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2005
  Yer
  Desktop
  Mesajlar
  2.122
  İtibar Gücü
  15
  SERVER'A PING GÖNDERMEK
  Bu kod sayesinde bir Server 'a Ping gönderebiliriz.

  '------------------- Anfang Code Module1 -------------------

  Option Explicit

  Private Declare Function IcmpCreateFile Lib "icmp.dll" () _
  As Long

  Private Declare Function IcmpCloseHandle Lib "icmp.dll" (ByVal _
  IcmpHandle As Long) As Long

  Private Declare Function IcmpSendEcho Lib "icmp.dll" (ByVal _
  IcmpHandle As Long, ByVal DestinationAddress As Long, _
  ByVal RequestData As String, ByVal RequestSize As _
  Integer, ByVal RequestOptions As Long, ReplyBuffer As _
  ICMP_ECHO_REPLY, ByVal ReplySize As Long, ByVal _
  TimeOut As Long) As Long

  Private Declare Function WSAGetLastError Lib "wsock32.dll" () _
  As Long

  Private Declare Function WSAStartup Lib "wsock32.dll" (ByVal _
  wVersionRequired As Long, lpWSAData As WSAData) As Long

  Private Declare Function WSACleanUp Lib "wsock32.dll"Alias _
  "WSACleanup" () As Long

  Private Declare Function GetHostName Lib "wsock32.dll"Alias _
  "gethostname" (ByVal szHost As String, ByVal dwHostLen _
  As Long) As Long

  Private Declare Function GetHostByName Lib "wsock32.dll"Alias _
  "gethostbyname" (ByVal szHost As String) As Long

  Private Declare Sub CopyMemory Lib "kernel32"Alias _
  "RtlMoveMemory" (hpvDest As Any, ByVal hpvSource As _
  Long, ByVal cbCopy As Long)

  Private Declare Function htonl Lib "wsock32.dll" (ByVal hostlong _
  As Long) As Long

  Private Declare Function htons Lib "wsock32.dll" (ByVal hostshort _
  As Long) As Integer

  Private Declare Function inet_addr Lib "wsock32.dll" (ByVal cp _
  As String) As Long

  Private Declare Function inet_ntoa Lib "wsock32.dll" (ByVal inn _
  As Long) As Long

  Private Declare Function ntohl Lib "wsock32.dll" (ByVal netlong _
  As Long) As Long

  Private Declare Function ntohs Lib "wsock32.dll" (ByVal netshort _
  As Long) As Integer

  Private Type ICMP_OPTIONS
  Ttl As Byte
  Tos As Byte
  Flags As Byte
  OptionsSize As Byte
  OptionsData As Long
  End Type

  Public Type ICMP_ECHO_REPLY
  Address As Long
  Status As Long
  RoundTripTime As Long
  DataSize As Integer
  Reserved As Integer
  DataPointer As Long
  Options As ICMP_OPTIONS
  Data As String * 250
  End Type

  Private Type hostent
  hName As Long
  hAliases As Long
  hAddrType As Integer
  hLen As Integer
  hAddrList As Long
  End Type

  Const MAX_WSADescription = 256
  Const MAX_WSASYSStatus = 128
  Const MAXGETHOSTSTRUCT = 1024

  Private Type WSAData
  wVersion As Integer
  wHighVersion As Integer
  szDescription(0 To MAX_WSADescription) As Byte
  szSystemStatus(0 To MAX_WSASYSStatus) As Byte
  wMaxSockets As Integer
  wMaxUDPDG As Integer
  dwVendorInfo As Long
  End Type

  Private Type hostent_async
  h_name As Long
  h_aliases As Long
  h_addrtype As Integer
  h_length As Integer
  h_addr_list As Long
  h_asyncbuffer(MAXGETHOSTSTRUCT) As Byte
  End Type

  Const IP_STATUS_BASE = 11000
  Const IP_SUCCESS = 0
  Const IP_BUF_TOO_SMALL = (11000 + 1)
  Const IP_DEST_NET_UNREACHABLE = (11000 + 2)
  Const IP_DEST_HOST_UNREACHABLE = (11000 + 3)
  Const IP_DEST_PROT_UNREACHABLE = (11000 + 4)
  Const IP_DEST_PORT_UNREACHABLE = (11000 + 5)
  Const IP_NO_RESOURCES = (11000 + 6)
  Const IP_BAD_OPTION = (11000 + 7)
  Const IP_HW_ERROR = (11000 + Cool
  Const IP_PACKET_TOO_BIG = (11000 + 9)
  Const IP_REQ_TIMED_OUT = (11000 + 10)
  Const IP_BAD_REQ = (11000 + 11)
  Const IP_BAD_ROUTE = (11000 + 12)
  Const IP_TTL_EXPIRED_TRANSIT = (11000 + 13)
  Const IP_TTL_EXPIRED_REASSEM = (11000 + 14)
  Const IP_PARAM_PROBLEM = (11000 + 15)
  Const IP_SOURCE_QUENCH = (11000 + 16)
  Const IP_OPTION_TOO_BIG = (11000 + 17)
  Const IP_BAD_DESTINATION = (11000 + 1Cool
  Const IP_ADDR_DELETED = (11000 + 19)
  Const IP_SPEC_MTU_CHANGE = (11000 + 20)
  Const IP_MTU_CHANGE = (11000 + 21)
  Const IP_UNLOAD = (11000 + 22)
  Const IP_ADDR_ADDED = (11000 + 23)
  Const IP_GENERAL_FAILURE = (11000 + 50)
  Const MAX_IP_STATUS = 11000 + 50
  Const IP_PENDING = (11000 + 255)
  Const PING_TIMEOUT = 200
  Const WS_VERSION_REQD = &H101
  Const WS_VERSION_MAJOR = WS_VERSION_REQD \ &H100 And &HFF&
  Const WS_VERSION_MINOR = WS_VERSION_REQD And &HFF&
  Const MIN_SOCKETS_REQD = 1
  Const SOCKET_ERROR = -1
  Const INADDR_NONE = &HFFFFFFFF

  'Degiskenler
  '==========

  Public Const hostent_size = 16
  Public PointerToPointer, IPLong As Long

  Dim hostent_async As hostent_async
  Dim ICMPOPT As ICMP_OPTIONS

  Public Function GetHost(ByVal Host$) As Long
  Dim ListAddress As Long
  Dim ListAddr As Long
  Dim LH&, phe&
  Dim Start As Boolean
  Dim heDestHost As hostent
  Dim addrList&, repIP&

  Start = SocketsInitialize
  If Start = False Then
  GetHost = 0
  MsgBox ("Socket Hatasi!")
  Exit Function
  End If

  LH = inet_addr(Host$)
  repIP = LH
  If LH = INADDR_NONE Then
  phe = GetHostByName(Host$)
  If phe <> 0 Then
  CopyMemory heDestHost, ByVal phe, hostent_size
  CopyMemory addrList, ByVal heDestHost.hAddrList, 4
  CopyMemory repIP, ByVal addrList, heDestHost.hLen
  Else
  Call MsgBox("GetHostByName yanlis deger gönderdi!")
  GetHost = INADDR_NONE
  Exit Function
  End If
  End If
  Form1.Text4.Text = CStr(repIP)
  GetHost = repIP
  End Function

  Public Function GetStatusCode(Status As Long) As String
  Dim Msg As String

  Select Case Status
  Case IP_SUCCESS: Msg = "ip success"
  Case IP_BUF_TOO_SMALL: Msg = "ip buf too_small"
  Case IP_DEST_NET_UNREACHABLE: Msg = "ip dest net unreachable"
  Case IP_DEST_HOST_UNREACHABLE: Msg = "ip dest host unreachable"
  Case IP_DEST_PROT_UNREACHABLE: Msg = "ip dest prot unreachable"
  Case IP_DEST_PORT_UNREACHABLE: Msg = "ip dest port unreachable"
  Case IP_NO_RESOURCES: Msg = "ip no resources"
  Case IP_BAD_OPTION: Msg = "ip bad option"
  Case IP_HW_ERROR: Msg = "ip hw_error"
  Case IP_PACKET_TOO_BIG: Msg = "ip packet too_big"
  Case IP_REQ_TIMED_OUT: Msg = "ip req timed out"
  Case IP_BAD_REQ: Msg = "ip bad req"
  Case IP_BAD_ROUTE: Msg = "ip bad route"
  Case IP_TTL_EXPIRED_TRANSIT: Msg = "ip ttl expired transit"
  Case IP_TTL_EXPIRED_REASSEM: Msg = "ip ttl expired reassem"
  Case IP_PARAM_PROBLEM: Msg = "ip param_problem"
  Case IP_SOURCE_QUENCH: Msg = "ip source quench"
  Case IP_OPTION_TOO_BIG: Msg = "ip option too_big"
  Case IP_BAD_DESTINATION: Msg = "ip bad destination"
  Case IP_ADDR_DELETED: Msg = "ip addr deleted"
  Case IP_SPEC_MTU_CHANGE: Msg = "ip spec mtu change"
  Case IP_MTU_CHANGE: Msg = "ip mtu_change"
  Case IP_UNLOAD: Msg = "ip unload"
  Case IP_ADDR_ADDED: Msg = "ip addr added"
  Case IP_GENERAL_FAILURE: Msg = "ip general failure"
  Case IP_PENDING: Msg = "ip pending"
  Case PING_TIMEOUT: Msg = "ping timeout"
  Case Else: Msg = "unknown msg returned"
  End Select

  GetStatusCode = CStr(Status) & " [ " & Msg & " ]"
  End Function
  Private Function HiByte(ByVal wParam As Integer)
  HiByte = wParam \ &H100 And &HFF&
  End Function

  Private Function LoByte(ByVal wParam As Integer)
  LoByte = wParam And &HFF&
  End Function

  Public Function Ping(szAddress As String, _
  ECHO As ICMP_ECHO_REPLY) As Long

  Dim hPort As Long
  Dim dwAddress As Long
  Dim sDataToSend As String
  Dim iOpt As Long
  Dim a

  sDataToSend = Trim$(Form1.Text3.Text)
  dwAddress = GetHost(szAddress)

  hPort = IcmpCreateFile()

  If IcmpSendEcho(hPort, dwAddress, sDataToSend, Len(sDataToSend), _
  0, ECHO, Len(ECHO), PING_TIMEOUT) Then

  Ping = ECHO.RoundTripTime
  Else: Ping = ECHO.Status * -1
  End If

  Call IcmpCloseHandle(hPort)
  a = SocketsCleanup
  End Function

  Private Function AddressStringToLong(ByVal Tmp As String) As Long
  Dim i As Integer
  Dim parts(1 To 4) As String

  i = 0
  While InStr(Tmp, ".") > 0
  i = i + 1
  parts(i) = Mid(Tmp, 1, InStr(Tmp, ".") - 1)
  Tmp = Mid(Tmp, InStr(Tmp, ".") + 1)
  Wend

  i = i + 1
  parts(i) = Tmp

  If i <> 4 Then
  AddressStringToLong = 0
  Exit Function
  End If

  AddressStringToLong = Val("&H" & Right("00" & Hex(parts(4)), 2) & _
  Right("00" & Hex(parts(3)), 2) & _
  Right("00" & Hex(parts(2)), 2) & _
  Right("00" & Hex(parts(1)), 2))
  End Function

  Private Function SocketsCleanup() As Boolean
  Dim X As Long

  X = WSACleanUp()
  If X <> 0 Then
  Call MsgBox("Windows Sockets error " & Trim$(Str$(X)) & _
  " occurred in Cleanup.", vbExclamation)
  SocketsCleanup = False
  Else
  SocketsCleanup = True
  End If
  End Function

  Private Function SocketsInitialize() As Boolean
  Dim WSAD As WSAData
  Dim X As Integer

  Dim szLoByte As String, szHiByte As String, szBuf As String

  X = WSAStartup(WS_VERSION_REQD, WSAD)
  If X <> 0 Then
  Call MsgBox("Windows Sockets for 32 bit Windows " & _
  "environments is not successfully responding.")
  SocketsInitialize = False
  Exit Function
  End If

  SocketsInitialize = True
  End Function

  '-------------------- Kod Module1 Sonu--------------------

  '-------------------- Kod Form1 ---------------------------

  Option Explicit

  Private Sub Command1_Click()
  Dim ECHO As ICMP_ECHO_REPLY
  Dim pos As Integer

  'Ping Fonksiyonunu cagir
  Call Ping(Trim$(Text2.Text), ECHO)

  'Sonucu Göster
  Text1(0) = GetStatusCode(ECHO.Status)
  Text1(1) = ECHO.Address
  Text1(2) = ECHO.RoundTripTime & " ms"
  Text1(3) = ECHO.DataSize & " bytes"

  If Left$(ECHO.Data, 1) <> Chr$(0) Then
  pos = InStr(ECHO.Data, Chr$(0))
  Text1(4) = Left$(ECHO.Data, pos - 1)
  End If

  Text1(5) = ECHO.DataPointer
  End Sub

 7. #7
  Uzman Array KaRa_KRaL - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2005
  Yer
  Desktop
  Mesajlar
  2.122
  İtibar Gücü
  15
  SES BALANS AYARLARI
  Wav dosyalarini calarken bunlarin ses balans ayarlariyla oynayabiliriz.

  Private Type lVolType
  v As Long
  End Type

  Private Type VolType
  lv As Integer
  rv As Integer
  End Type

  Private Declare Function waveOutGetVolume Lib "winmm.dll" _
  (ByVal uDeviceID As Long, lpdwVolume As Long) As Long

  Private Declare Function waveOutSetVolume Lib "winmm.dll" _
  (ByVal uDeviceID As Long, ByVal dwVolume As Long) _
  As Long

  'WAV dosyasi Cal
  Private Declare Function mciSendString Lib "winmm.dll"Alias _
  "mciSendStringA" (ByVal lpstrCommand As String, ByVal _
  lpstrReturnString As String, ByVal uReturnLength As _
  Long, ByVal hwndCallback As Long) As Long

  Private Sub Command3_Click()
  Dim i As Long, RS As String, cb As Long, W$
  RS = Space$(128)
  i = mciSendString("stop sound", RS, 128, cb)
  i = mciSendString("close sound", RS, 128, cb)

  'Cal
  RS = Space$(128)

  W$ = "test.wav" 'Calinacak Wav dosyasi
  i = mciSendString("open waveaudio!" & W$ & " alias sound", _
  RS, 128, cb)
  If i Then MsgBox "Hata - Verilen Dosya Bulnamadi."
  i = mciSendString("play sound", RS, 128, cb)

  VScroll1.SetFocus
  End Sub

  Private Sub Form_Load()
  HScroll1.Value = 0
  VScroll1.Value = 2
  Form1.Show
  VScroll1.SetFocus
  End Sub

  Private Sub Timer1_Timer()
  Dim id As Long, v As Long, i As Long
  id = -1

  If VScroll1.Value = 1 And HScroll1.Value = -2 Then _
  i = waveOutSetVolume(id, 0)
  If VScroll1.Value = 1 And HScroll1.Value = -1 Then _
  i = waveOutSetVolume(id, 0)
  If VScroll1.Value = 1 And HScroll1.Value = 0 Then _
  i = waveOutSetVolume(id, 0)
  If VScroll1.Value = 1 And HScroll1.Value = 1 Then _
  i = waveOutSetVolume(id, 0)
  If VScroll1.Value = 1 And HScroll1.Value = 2 Then _
  i = waveOutSetVolume(id, 0)

  If VScroll1.Value = 2 And HScroll1.Value = -2 Then _
  i = waveOutSetVolume(id, 10280)
  If VScroll1.Value = 2 And HScroll1.Value = -1 Then _
  i = waveOutSetVolume(id, 379004968)
  If VScroll1.Value = 2 And HScroll1.Value = 0 Then _
  i = waveOutSetVolume(id, 673720360)
  If VScroll1.Value = 2 And HScroll1.Value = 1 Then _
  i = waveOutSetVolume(id, 673714578)
  If VScroll1.Value = 2 And HScroll1.Value = 2 Then _
  i = waveOutSetVolume(id, 673710080)

  If VScroll1.Value = 3 And HScroll1.Value = -2 Then _
  i = waveOutSetVolume(id, 20560)
  If VScroll1.Value = 3 And HScroll1.Value = -1 Then _
  i = waveOutSetVolume(id, 757944400)
  If VScroll1.Value = 3 And HScroll1.Value = 0 Then _
  i = waveOutSetVolume(id, 1347440720)
  If VScroll1.Value = 3 And HScroll1.Value = 1 Then _
  i = waveOutSetVolume(id, 1347429155)
  If VScroll1.Value = 3 And HScroll1.Value = 2 Then _
  i = waveOutSetVolume(id, 1347420160)

  If VScroll1.Value = 4 And HScroll1.Value = -2 Then _
  i = waveOutSetVolume(id, 31868)
  If VScroll1.Value = 4 And HScroll1.Value = -1 Then _
  i = waveOutSetVolume(id, 1174830204)
  If VScroll1.Value = 4 And HScroll1.Value = 0 Then _
  i = waveOutSetVolume(id, 2088533116)
  If VScroll1.Value = 4 And HScroll1.Value = 1 Then _
  i = waveOutSetVolume(id, 2088515191)
  If VScroll1.Value = 4 And HScroll1.Value = 2 Then _
  i = waveOutSetVolume(id, 2088501248)

  If VScroll1.Value = 5 And HScroll1.Value = -2 Then _
  i = waveOutSetVolume(id, 42919)
  If VScroll1.Value = 5 And HScroll1.Value = -1 Then _
  i = waveOutSetVolume(id, 1582213031)
  If VScroll1.Value = 5 And HScroll1.Value = 0 Then _
  i = waveOutSetVolume(id, -1482184793)
  If VScroll1.Value = 5 And HScroll1.Value = 1 Then _
  i = waveOutSetVolume(id, -1482208934)
  If VScroll1.Value = 5 And HScroll1.Value = 2 Then _
  i = waveOutSetVolume(id, -1482227712)

  If VScroll1.Value = 6 And HScroll1.Value = -2 Then _
  i = waveOutSetVolume(id, 54227)
  If VScroll1.Value = 6 And HScroll1.Value = -1 Then _
  i = waveOutSetVolume(id, 1554895827)
  If VScroll1.Value = 6 And HScroll1.Value = 0 Then _
  i = waveOutSetVolume(id, -741092397)
  If VScroll1.Value = 6 And HScroll1.Value = 1 Then _
  i = waveOutSetVolume(id, -741122899)
  If VScroll1.Value = 6 And HScroll1.Value = 2 Then _
  i = waveOutSetVolume(id, -741146624)

  If VScroll1.Value = 7 And HScroll1.Value = -2 Then _
  i = waveOutSetVolume(id, 65535)
  If VScroll1.Value = 7 And HScroll1.Value = -1 Then _
  i = waveOutSetVolume(id, -1878982657)
  If VScroll1.Value = 7 And HScroll1.Value = 0 Then _
  i = waveOutSetVolume(id, -1)
  If VScroll1.Value = 7 And HScroll1.Value = 1 Then _
  i = waveOutSetVolume(id, -36865)
  If VScroll1.Value = 7 And HScroll1.Value = 2 Then _
  i = waveOutSetVolume(id, -65536)
  End Sub

  SİSTEMDEKİ YAZICILARI OKUMAK
  Sistemde kurulu olan bütün yazicilarin listesini cikarabiliriz.

  Option Explicit

  Private Sub Form_Load()
  Dim X%, AA$

  For X = 0 To Printers.Count - 1
  AA = Printers(X).DeviceName
  AA = AA & Space$(35 - Len(AA)) & Printers(X).Port
  List1.AddItem AA

  If Printer.DeviceName = Printers(X).DeviceName Then
  Label1.Caption = "Varsayilan Yazici: " & AA
  End If
  Next X
  End Sub

  WINDOWS NE ZAMANDAN BERİ ÇALIŞIYOR?
  Windows'un ne zaman acildigini ögrenmek icin gerekli kod.

  Option Explicit

  Private Declare Function GetTickCount Lib "kernel32" () As Long

  Private Sub Timer1_Timer()
  Dim H As Single, M As Single, S As Single, MS As Single
  Dim strH$, strM$, strS$, strMS$
  MS = GetTickCount()
  MS = MS / 1000

  H = Int(MS / 3600)
  MS = MS - H * 3600
  M = Int(MS / 60)
  MS = MS - M * 60
  S = Int(MS)
  MS = Int((MS - S) * 10)

  strH = CStr(H)
  strM = Format(CStr(M), "##00")
  strS = Format(CStr(S), "##00")
  strMS = CStr(MS)
  Label1.Caption = strH & ":" & strM & ":" & strS & ":" & strMS
  End Sub

  alıntıdır...

 8. #8
  DM Sever Array
  Üyelik tarihi
  May 2006
  Mesajlar
  218
  İtibar Gücü
  0
  Kara kral bu kadar kodu yazdığına göre vb konusunda ustasındır.Bana bir iki ödevimde yardım edebilirmisin.
  ALIK MALMELRİ SAveTİCLT.ŞT.
  Telon : (02) 9 10 10(Pbx)
  Fas : (0212) 659 102 Aes : İoç Toptlar Siesi 2a N:155 hmutbe İst.

 9. #9
  Acemi Üye Array
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  16
  İtibar Gücü
  0
  kara kral gerçekten vbde ustasın bu yüzden senden bişi rica edicektim bana ya da forma daha kolay vb örnekleri koyabilir misin yeni öğreniyorum vbyi bu kodlar benim için çok zor yardım edersen çok sevinirim

 10. #10
  Uzman Array KaRa_KRaL - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2005
  Yer
  Desktop
  Mesajlar
  2.122
  İtibar Gücü
  15
  vb de usta değilim öğrendiklerimi veya gördüğmü dökümanları paylaşıyorum.bulursam eklerim elbet

 11. #11
  Acemi Üye Array shekil_boy - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2008
  Mesajlar
  2
  İtibar Gücü
  0
  tsklerrrr emeğine sağlık

 12. #12
  Acemi Üye Array
  Üyelik tarihi
  Oct 2008
  Mesajlar
  13
  İtibar Gücü
  10
  eyvallah

Sayfa 1/2 12 SonSon

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  


Donanım forumu - Byte Hesaplayıcı - Notebook tamir Beşiktaş - beşiktaş bilgisayar servisi - beşiktaş bilgisayar servis - beşiktaş notebook servisi - beşiktaş servis - Beşiktaş Kamera Kurulumu - oyun
 

SEO by vBSEO 3.6.0 RC 2